Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2022/8158 E.  ,  2022/6715 K.ADLI SORUŞTURMA YAPARKEN ARANAN ŞARTLARIN IDARI SORUŞTURMA YAPARKEN ARANMAYACAĞICEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 44
"İçtihat Metni"Kasten öldürme suçundan Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Ş. D.'ın kurum görevlilerine hakarette bulunma eylemi sebebiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/2-j maddesi uyarınca 3 gün hücre cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 06/08/2021 tarihli ve 2021/363 sayılı kararına karşı yapılan şikayetin kabulü ile hücreye koyma disiplin cezasının kaldırılmasına ilişkin Tavşanlı İnfaz Hakimliğinin 26/08/2021 tarihli ve 2021/1159 Esas, 2021/1179 sayılı kararı ile ilgili olarak; Hükümlü Ş. D.'ın ankesörlü telefonla kardeşi H. D. ile yaptığı görüşmelerin kayıt altına alındığı, anılan görüşmede hükümlünün kurumdaki görevliler hakkında kamu görevlilerine hakaret eylemini oluşturacak nitelikte sözler sarf ettiğinden bahisle Disiplin Kurulu Başkanlığının 06/08/2021 tarihli kararı ile 3 gün hücre hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmesinden ibaret somut olay kapsamında, hükümlünün şikayeti üzerine Tavşanlı İnfaz Hakimliğinin 26/08/2021 tarihli kararı ile hükümlünün söylediği sözlerde hakaret eyleminin gerçekleşebilmesi için eylemin mağdurun yüzüne karşı veya gıyabında işlenmesi gerektiği ve gıyapta hakaretin gerçekleşebilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat etmesi gerektiği, hükümlünün kullanmış olduğu sözlerinde gıyapta hakaret koşullarının gerçekleşmediği gerekçesiyle itirazın kabulüne karar verilmiş ise de; Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 14/12/2020 tarihli ve 2018/3205 Esas, 2020/3307 Karar sayılı ilamında yer alan ''...kapalı görüş sırasında eşi ile yaptığı görüşmelerin kayıt altına alındığı, görüşmede kuruma eşya almayan görevliler hakkında kamu görevlilerine hakaret ve tehdit suçlarını oluşturacak nitelikte sözler sarf ettiğinden bahisle...hücre hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmesinden ibaret somut olayda,... tutanakta imzası bulunan tutanak mümzilerinin hakaret ve tehdit söylemlerini duyup duymadığı hususlarında beyanları alınarak tutuklunun eyleminin açığa kavuşturulması gerektiği, gıyapta yapılan hakarette ihtilat unsurunun arandığı ve mağdurun gıyabında en az 3 kişi ile ihtilatın gerçekleşeceği, olayda da şayet kapalı görüş esnasında tutuklunun telefon görüşmesi dinleniyor ya da kayda alınıyorsa tutuklunun hakaret ve tehdit içeren söylemlerini dinleyen kimselerin beyanları alınarak suçun sübutu hususunda değerlendirme yapılması gerektiğinden bahisle itirazın kabulüne karar verilmiş ise de...Adli soruşturma yapılırken aranan şartların idari soruşturma yapılırken aranmayacağı, somut olayda da idari bir soruşturmanın mevcut olduğu...'' şeklindeki açıklamalar dikkate alındığında,
Dosya kapsamına göre, adli soruşturma yapılırken aranan şartların idari soruşturma yapılırken aranmayacağı, somut olay kapsamında da idari bir soruşturmanın mevcut olduğu, hükümlünün kardeşi ile yaptığı telefon görüşmelerinin kayıt altına alındığı ve kurum görevlisine karşı " doğuranlarını s....... ne biliyim ben a....... k........" şeklindeki sözlerin 5275 sayılı Kanun'un 44/2-j maddesi kapsamında "kurum görevlilerine hakarette bulunmak" olarak kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 26/06/2022 gün ve 94660652-105-43-23055-2021-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre açıklanan sebeple yerinde görüldüğünden, Tavşanlı İnfaz Hakimliğinin 26/08/2021 tarihli ve 2021/1159 Esas, 2021/1179 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 09/09/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu