Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2022/7376 E.  ,  2022/6978 K.DİSİPLİN CEZASINA KARŞI ŞİKAYET ÜZERİNE SAVUNMA ALINMADAN KARAR VERİLEMEZCEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 48
"İçtihat Metni"Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan K. G.'in sayım yapılmasına karşı çıkmak eylemi nedeniyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 48/2. maddesi uyarınca 1 gün hücreye koyma disiplin cezası ile cezalandırılmasına dair Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 29/03/2019 tarihli ve 2019/431 sayılı kararına karşı yapılan şikayetin kabulü ile anılan disiplin cezasının iptaline ilişkin Çorum İnfaz Hâkimliğinin 03/05/2019 tarihli ve 2019/969 Esas, 2019/1101 sayılı kararına Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazın kabulü ile İnfaz Hâkimliği kararının ortadan kaldırılmasına ve disiplin cezasının onanmasına dair Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/06/2019 tarihli ve 2019/690 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak; Dosya kapsamına göre, 1- 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu’nun 6/2. maddesinde yer alan "Şikâyet başvurusu üzerine infaz hâkimi, duruşma yapmaksızın dosya üzerinden bir hafta içinde karar verir; ancak, gerek gördüğünde karar vermeden önce şikâyet konusu işlem veya faaliyet hakkında re’sen araştırma yapabilir ve ilgililerden bilgi ve belge isteyebilir; ayrıca ceza infaz kurumu ve tutukevi ile ilgili Cumhuriyet savcısının da yazılı görüşünü alır. (Ek cümleler: 22/7/2010 - 6008/5 md.) Disiplin cezasına karşı yapılan şikâyet üzerine infaz hâkimi, hükümlü veya tutuklunun savunmasını aldıktan ve talep edilen diğer delilleri toplayıp değerlendirdikten sonra kararını verir. Hükümlü veya tutuklu, savunmasını, hazır bulunmak ve vekaletnamesini ibraz etmek koşuluyla avukatıyla birlikte veya avukatı aracılığıyla yapabilir. İnfaz hâkimi gerekli görmesi durumunda hükümlü veya tutuklunun savunmasını ceza infaz kurumunda da alabilir." şeklindeki düzenleme karşısında, somut olayda disiplin cezasına yönelik şikayette bulunulması üzerine Çorum İnfaz Hâkimliği tarafından ve İnfaz Hâkimliği kararına karşı itirazda bulunulması üzerine Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesince hükümlünün savunması alınmaksızın karar verilmesinde, Kabule göre de, 2- 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu'nun atıfta bulunduğu 6/4. maddesi uyarınca uygulanması gereken 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 271/2. maddesinde yer alan "(2) İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir." şeklindeki ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nun 6/3. maddesinde yer alan, “İnfaz hâkimi, inceleme sonunda şikâyeti yerinde görmezse reddine; yerinde görürse, yapılan işlemin iptaline ya da faaliyetin durdurulmasına veya ertelenmesine karar verir.” şeklindeki düzenlemeler nazara alındığında, disiplin suçunun işlendiği hususunda somut bir veri bulunmadığından bahisle hükümlünün itirazını kabul eden merciinin, anılan infaz hâkimliği kararını kaldırdıktan sonra, itiraz konusu hakkında bir karar vermek suretiyle şikayeti reddetmesi gerekirken, itiraz konusu hakkında bir karar verilmediği gibi, ayrıca disiplin cezasının onanmasına yönelik karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 02/07/2022 gün ve 94660652-105-19-4713-2021-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre açıklanan sebeple yerinde görüldüğünden, Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/06/2019 tarihli ve 2019/690 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16/09/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu