Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2022/5315 E.  ,  2022/3765 K.HÜKÜMLÜNÜN EYLEMLERININI GERÇEKLEŞTIRDIĞI NAKIL ARACI VE ADLIYE BINASININ CEZA INFAZ KURUMUM NITELIĞINDE OLMADIĞINDAN DISIPLIN CEZASI VERILEMEYCEĞICEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 43
"İçtihat Metni"Anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak suçundan K. F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan E. Y.’ın, sevke nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak eylemi nedeni ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 43/2-c maddesi uyarınca 4 gün hücre hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 30/12/2019 tarihli ve 2019/616 sayılı kararına karşı yapılan şikayetin reddi ile 4 gün hücre hapsi cezasının onaylanmasına ilişkin Kırıkkale İnfaz Hâkimliğinin 16/03/2020 tarihli ve 2020/120 Esas, 2020/576 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair mercii Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/04/2020 tarihli ve 2020/360 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Dosya kapsamına göre, hükümlünün, tedavi amaçlı hastaneye götürülmek üzere mahkum bölümünden teslim alındığı sırada slogan attığı, bindirildiği ceza infaz kurumu nakil aracında bulunan ve nakil esnasında hükümlülerin izlenmesine olanak sağlayan kameraların kapatılarak görüntü almasını engelleme eylemleri nedeniyle hakkında disiplin cezası uygulanmış ise de, benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 03/07/2017 tarihli ve 2017/1460 Esas, 2017/2495 Karar sayılı ilâmında yer alan, "... mahkûm kabul birimine getirildiği esnada jandarma devriyesine hakaret etme eyleminin kurumda gerçekleşmemiş bulunduğu, hücreye koyma disiplin cezasını gerektiren eylemlerden olmadığı gözetilmeden..." ve Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 07/04/2014 tarihli ve 2014/2918 Esas, 2014/2406 Karar sayılı ilâmında "..somut olayda; hükümlüden cep telefonu ele geçirilen hastane odasının ceza infaz kurumu niteliğinde olmadığı, bu durumda hükümlü hakkında belirtilen kanun maddesi uyarınca disiplin cezası verilemeyeceğinden..." şeklinde belirtildiği üzere, hükümlünün eylemlerini gerçekleştirdiği ceza infaz kurumu nakil aracı ve adliye binasının ceza infaz kurumu niteliğinde olmadığı, bu halde hükümlü hakkında 5275 sayılı Kanun'un 43/2-c maddesi uyarınca disiplin cezası verilemeyeceği gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 10/03/2022 gün ve 94660652-105-71-25508-2021-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar tarihinden sonra 14.04.2020 tarihinde kabul edilen 15.04.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayamlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 23. maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 37. maddesinde yapılan değişikliğe göre, hükümlünün duruşma, sağlık, eğitim ve çalışma gibi nedenlerle geçici olarak kurum dışında bulunduğu yerler de bu fıkranın uygulanması bakımından kurum olarak kabul edilmesi gerekecek ise de; kanun yararına bozma, kesinleşen hükümde verildiği zaman yürürlükte bulunan usul ve maddi hukuka ilişkin hukuka aykırılıkların giderilmesi ile sınırlı olduğundan, inceleme karar tarihindeki mevzuat hükümlerine göre yapılmış olup; Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/04/2020 tarihli ve 2020/360 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 20/05/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu