Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2022/12611 E.  ,  2022/9549 K.ŞARTLA TAHLIYE VERILEN TARIHTEN ÖNCE IŞLENEN SUÇ NEDENIYLE ŞARTLA TAHLIYE GERI ALINAMAZCEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 107
"İçtihat Metni"Mudanya 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 23/02/2018 tarihli ve 2018/28 değişik iş sayılı içtima kararı ile 1 yıl 12 ay 17 gün hapis cezasına hükümlü S. Y.'ın, iş bu cezasının infazı sırasında, Bursa 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/09/2018 tarihli ve 2018/231 değişik iş sayılı kararı ile 02/09/2018 tarihinden itibaren şartla tahliye edilmesini müteakip, sanığın bihakkın tahliye tarihi olan 25/06/2019 tarihinden önce denetim süresi içinde 04/09/2018 tarihinde kasıtlı suç işlediği ve hapis cezasına mahkum olduğu gerekçesiyle, şartla tahliye kararının geri alınmasına, ikinci suçun işlendiği 04/09/2018 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 25/06/2019 arasındaki sürenin aynen infazına ilişkin Bursa 2. İnfaz Hâkimliğinin 05/11/2020 tarihli ve 2020/2911 Esas, 2020/3014 sayılı kararı ile ilgili olarak; Hükümlünün Bursa 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/09/2018 tarihli ve 2018/231 değişik iş sayılı kararı ile 02/09/2018 tarihinden itibaren şartla tahliye edilmesine karar verilmiş ise de; denetim süresinin esasen şartla tahliye kararının verildiği 06/09/2018 tarihinde başladığı, hükümlünün hangi tarihte şartla tahliyeye hak kazandığının tespiti bakımından 02/09/2018 tarihinin önem arz ettiği, şartla tahliye tarihinin bu tarihten itibaren başlatılamayacağı gözetilerek yapılan inlemede; Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 04/06/2021 tarihli ve 2021/205 esas, 2021/9856 karar sayılı ilâmında yer alan, "..Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 06/01/2017 tarihli ve 2017/131 değişik iş sayılı kararı ile geriye dönük olarak 02/12/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hükümlünün şartla tahliyesine karar verildiği, şartla salıverilme kararının verildiği tarihten önce işlemiş olduğu suç nedeniyle hakkında verilen şartla salıverilme kararının geri alınamayacağı, hükümlünün deneme süresinde işlediği iddia edilen Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesinin 30/05/2017 tarihli ve 2017/142 Esas, 2017/357 Karar sayılı kararına konu suçu ise deneme süresinden ve şartla salıverilmesinden önce 03/01/2017 tarihinde işlediği, şartla salıverilme kararının geri alınmasına gerekçe gösterilen ikinci suçun işlendiği tarih itibarıyla ortada sanık hakkında verilmiş bir şartla salıverme kararının bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın bu yönüyle kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde.. KANUN YARARINA BOZULMASINA.." şeklindeki açıklamalar da nazara alındığında, Somut olayda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 27/02/2018 tarihli müddetnamede, hükümlünün cezaevinde geçireceği süre ve koşullu salıverilme
tarihinin 5275 sayılı Kanun'un 107/2 ve 108/1-c maddelerine göre hesaplandığı, bu müddetnameye göre koşullu salıverilme tarihinin 02/09/2018, bihakkın tahliye tarihinin ise 25/06/2019 olduğu, 19/02/2018 tarihinde kapalı ceza infaz kurumunda cezasının infazına başlanan hükümlünün Bursa 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/09/2018 tarihli ve 2018/231 değişik iş sayılı kararı ile 02/09/2018 tarihinden itibaren şartla tahliyesine karar verildiği anlaşılmakla, şartla salıverilme kararının verildiği tarihten önce işlemiş olduğu suç nedeniyle şartla tahliye kararının geri alınamayacağı, denetim süresinde işlendiği iddia edilen Mudanya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 26/11/2019 tarihli ve 2018/520 Esas, 2019/602 sayılı kararına konu suçun ise denetim süresinden ve şartla tahliye kararından önce 04/09/2018 tarihinde işlendiği, şartla tahliye kararının geri alınmasına gerekçe gösterilen ikinci suçun işlendiği tarih itibarıyla ortada sanık hakkında verilmiş bir şartla salıverme kararının bulunmadığı, anılan nedenle şartla tahliye kararının geri alınmasına karar verilemeyeceği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 29/09/2022 gün ve 94660652-105-16-17197-2021-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre açıklanan sebeple yerinde görüldüğünden, Bursa 2. İnfaz Hâkimliğinin 05/11/2020 tarihli ve 2020/2911 Esas, 2020/3014 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 02/12/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu