Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2022/10713 E.  ,  2022/9791 K.HÜKÜMLÜNÜN IYI HALLI OLMADIĞININ TESPITINE DAIR KARAR ŞIKAYET ÜZERINE INFAZ HAKIMLIĞINCE REDDI KARAR ITIRAZI ÜZERINE KABUL VE KARARIN KADIRILMASI GEREKÇESI "HÜKÜMLÜNÜN DISIPLIN CEZASI ALMAMIŞ OLMASI VEYA ALDIĞI DISIPLIN CEZASININ KALDIRILMASI GEREKÇESIYLE" ANCAK SÖZ KONUSU DEĞERLENDIRMESI SOMUT GÖZLEME DAYALI OLDUĞU BU SEBEPLE BOZULMASI.CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 24
"İçtihat Metni"Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak suçundan Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/01/1994 tarihli ve 1991/460 Esas, 2994/4 sayılı kararı ile müebbet hapis cezasına hükümlü T. K.'ın, iş bu cezasının infazı sırasında, koşullu salıverilme talebine esas olmak üzere yapılan değerlendirmede iyi halli hükümlü olmadığının tespitine dair Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 01/09/2021 tarihli ve 2021/1687 sayılı kararına karşı yapılan şikayetin reddine ilişkin Tekirdağ 2. İnfaz Hakimliğinin 23/09/2021 tarihli ve 2021/2689 Esas, 2021/2943 sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile anılan kararların kaldırılmasına dair Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/11/2021 tarihli ve 2021/1652 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak; Hükümlünün iyi halli olmadığının tespitine dair adı geçen Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 01/09/2021 tarihli kararına yönelik şikayetin reddine ilişkin Tekirdağ 2. İnfaz Hakimliğinin 23/09/2021 tarihli kararına yönelik itiraz üzerine, merciince; "...herhangi bir disiplin cezası almamış veya aldığı disiplin cezası kaldırılmış hükümlünün genel olarak iyi halli olduğu kabul edilmelidir..." şeklinde gerekçesiyle, itirazın kabulüne karar verilmiş ise de; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Hükümlülerin gruplandırılması” başlıklı 24. maddesinde yer alan, “ (1) Hükümlüler; a) İlk defa suç işleyenler, mükerrirler, itiyadî suçlular veya suç işlemeyi meslek edinenler, b) Aklî ve bedensel durumları nedeniyle veya yaşları itibarıyla özel bir infaz rejimine tâbi tutulması gerekenler, c) Tehlike hâli taşıyanlar, d) Terör suçluları, e) Suç örgütlerine veya çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup olan suçlular gibi gruplara ayrılırlar.'' şeklindeki, Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin hükümlülerin gruplandırılması başlıklı 19. maddesinde yer alan ''Hükümlüler, bulundukları veya gönderildikleri ceza infaz kurumlarında; a) İlk defa suç işleyenler, mükerrirler, itiyadî suçlular veya suç işlemeyi meslek edinenler, b) Zihinsel ve bedensel durumları nedeniyle veya yaşları itibarıyla özel bir infaz rejimine tâbi tutulması gerekenler, c) Tehlike hâli taşıyanlar, ç) Terör suçluları, d) Suç örgütlerine veya çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup olan suçlular, e) Gözlem sürecinin devamına karar verilenler, gibi gruplara ayrılırlar.'' şeklindeki,
Anılan Yönetmeliğin 24. maddesinde yer alan ''..19'uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen suçlular ayrıca; a) Örgüt lideri olanlar, b) Aktif örgüt üyesi olanlar, c) Örgütten ayrılanlar, ç) Tarafsız olanlar şeklinde gruplandırmaya tâbi tutulurlar..'' şeklindeki, Bahsi geçen yönetmeliğin tanımlar başlıklı 1-i maddesinde yer alan '' İyi hâllilik: Hükümlü hakkında ceza infaz kurumlarında bulundukları tüm aşamalarda, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülükleri eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığına ilişkin olarak yapılacak işlemlerde; katıldığı eğitim-öğretim ve iyileştirme programları ile sosyal ve sportif faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, diğer hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu görevlileri ve dışarıyla olan ilişkileri, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına uyumu, aldığı ödüller ve disiplin cezaları dikkate alınmak suretiyle idare ve gözlem kurulunca yapılan ve iyileşme düzeyini gösteren değerlendirmeyi..'' şeklindeki, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 6. maddesinde yer alan '' 1- Hükümlülerden; a)...cezaları on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar ise onda birini kurumlarda infaz edip, iyi hâlli olan ve koşullu salıverilme tarihine yedi yıl veya daha azsüre kalanlar, b) Müebbet hapis cezasına mahkûm olup, koşullu salıverilme tarihine beş yıl veya daha azsüre kalanlar, c) Cezaları yüksek güvenlikli kapalı kurumlar veya diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilenlerden toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda iyi hâlli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine üç yıl veya daha azsüre kalanlar, açık kurumlara ayrılabilir.(2) Açık kurumlara ayrılabilmek için, ayrıca; ç) Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan azsüre kalması, şartı aranır...'' şeklindeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olanların açık ceza infaz kurumuna ayrılabilmeleri için, koşullu salıverilme tarihlerine bir yıldan az süre kalması, mensup oldukları örgütten ayrıldıklarının idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilmesi ve iyi halli olmaları şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu tarafından, hükümlünün cezasının infazı sırasında, "...hükümlünün Ceza İnfaz Kurumumuzda kaldığı süre içerisinde örgüt adına protesto amacıyla idarece verilen yemeği topluca almama, gereksiz yere marş söyleme ve slogan atma eylemlerine katıldığı, Kurumumuzda barındırılan sol terör örgütüne
mensup hükümlü/tutukluların havalandırma bahçesini gözetlemek amacıyla kurulmuş kameralara gazete kağıtlarını hamur haline getirerek attıkları ve kameraların görüntü almasını engelleyerek kameraları kapatmak suretiyle örgütsel eylemlerde bulundukları, hükümlünün de odasına bağlı bulunan kameranın halen kapalı olduğunun tutanakla tespit edildiği hükümlünün Kurumumuzda gerçekleştirmiş olduğu tüm bu eylemlerin Kurumumuzun düzen ve güvenliği sağlamak amacıyla konulmuş kurallara uymadığı şeklinde değerlendirildiği,..." şeklinde değerlendirme yapılarak iyi halli olmadığına dair kararın verildiği, söz konusu değerlendirmenin cezanın infazı sırasında idarece yapılan gözleme dayanılarak somut olarak ortaya konulduğu anlaşılmakla, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 28/07/2022 gün ve 94660652-105-59-12267-2022-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre açıklanan sebeple yerinde görüldüğünden, Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/11/2021 tarihli ve 2021/1652 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 09/12/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu