Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/9957 E.  ,  2021/12663 K.CEZA INFAZ KURUMUNDAN TAHLIYESINDEN SONRA SEÇENEK YAPTIRIMI UYGULANABILECEKTÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) HIRSIZLIK
"İçtihat Metni"Hırsızlık suçundan suça sürüklenen çocuk İ. Ç. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 141/1, 31/2 ve 62. maddeleri gereğince 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hapis cezasının aynı Kanun'un 50/1-f maddesi gereğince 5 ay süreyle kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına yönelik seçenek tedbire çevrilmesine dair Samsun 1. Çocuk Mahkemesinin 26/03/2015 tarihli ve 2015/1 esas, 2015/240 karar sayılı kararının 07/04/2015 tarihinde kesinleşmesini müteakip, sanığın ceza infaz kurumunda başka suçtan hükümlü olması nedeniyle seçenek yaptırımın infaz edilemediğinden bahisle aynı Kanun'un 50/1-a maddesi uyarınca adlî para cezasına çevrilmesine ve bir gün karşılığı 20,00 Türk lirası olarak belirlenmesine ilişkin Samsun İnfaz Hâkimliğinin 12/10/2020 tarihli ve 2020/2931 esas, 2020/2930 karar sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair mercii Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/11/2020 tarihli ve 2020/2023 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Dosya kapsamına göre, hırsızlık suçundan suça sürüklenen çocuk hakkında hükmedilen 5 ay hapis cezasının, 5237 sayılı Kanun'un 50/1-f maddesi gereğince aynı süreyle kamuya yararlı bir işte çalıştırılma seçenek yaptırımına çevrilmesine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, infaz edilmek üzere gönderildiği Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, hükümlünün başka bir suçtan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunması sebebiyle yaptırımın infazına başlanamadığının İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonuna bildirilmesini müteakip, anılan komisyonun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 45/1-c maddesine atıfla denetimli serbestlik kararının değiştirilmesi, kaldırılması veya uygun olan başka karar verilmesi talebinde bulunulması üzerine, İnfaz Hâkimliğince seçenek tedbirin adlî para cezası olarak değiştirilmesine karar verilmiş ise de,Denetimli serbestlik kararlarının değiştirilmesi, durdurulması veya kaldırılmasını düzenleyen Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 45/1-c maddesinin; "Yükümlünün tutuklanması, hapis cezasının infazına başlanması veya askere alınması nedeniyle infazının imkânsız hale gelmesi....durumunda kanunda aksine bir düzenleme yoksa, vaka sorumlusunun önerisi üzerine komisyon tarafından ilgili mahkemeden denetimli serbestlik kararının değiştirilmesi, kaldırılması veya uygun olan başka karar verilmesi talep edilebilir." şeklinde olduğu, bu durumda hükümlü hakkında verilen denetimli serbestlik kararlarının değiştirilmesi, durdurulması veya kaldırılması için sadece yükümlünün tutuklanması, hapis cezasının infazına başlanması veya askere alınması yeterli olmayıp aynı zamanda bu hususların
denetimli serbestliği imkansız hale getirmesinin de gerektiği, bu itibarla denetimli serbestliğe konu teşkil eden seçenek yaptırımın infazının imkânsız hale gelmesi için anılan seçenek yaptırıma ilişkin mahkûmiyet hükmünün ceza zamanaşımının dolması veya Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 45/1-c maddesinde sayılan yükümlünün tutuklanması, hapis cezasının infazına başlanması veya askere alınması durumlarının seçenek yaptırımın infazına hiç başlanamamasına veya başlandıktan sonra tamamlanamamasına sebep olmasının gerektiği, örneğin; 5275 sayılı Kanun'un 107/16. maddesi uyarınca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, "Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar" başlıklı Dördüncü Bölüm, "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı Beşinci Bölüm, "Milli Savunmaya Karşı Suçlar" başlıklı Altıncı Bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü bir şahıs hakkında denetimli serbestlik tedbirine hiç başlanamayacağı veya başlandıktan sonra mahkûm olunması halinde tamamlanamayacağı için artık bu tedbirin infazının imkânsız hale geleceği, aynı durumun ilgili Yönetmelikte sayılan engel hallerin seçenek yaptırımın ceza zamanaşımını dolduracak kadar uzun bir süre devam etmesi durumunda da söz konusu olacağı,Somut olayda, hükümlü hakkında hükmedilen seçenek yaptırımın infazına başlayamama sebebinin, başka suçtan Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olmasından kaynaklandığı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, "Tutuklulukta geçecek süre" başlıklı 102. maddesinde " (1) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/18 md.) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir. (2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda beş yılı geçemez." şeklinde yer alan düzenleme ile tutukluluk için azami süreler öngörüldüğü nazara alındığında, hükümlünün ceza infaz kurumundan tahliyesini takiben seçenek yaptırımın infazına başlanabileceği cihetle anılan seçenek yaptırımın infazının imkânsız hale gelmediği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01/04/2021 gün ve 94660652-105-55-4706-2021-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/11/2020 tarihli ve 2020/2023 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 22/09/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu