Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/9906 E.  ,  2021/12664 K.RESMI NIKAHI BULUNMAYAN ESKI EŞ ILE TELEFON GÖRÜŞMENIN REDDI KARARI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) HÜKÜMLÜNÜN MEKTUP, FAKS VE TELGRAFLARI ALMA VE GÖNDERME HAKKI
"İçtihat Metni"Nitelikli hırsızlık suçundan İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan C. K., eski eşi ile telefon ile görüşme talebinin reddine dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 10/10/2020 tarihli ve 2020/3133 sayılı kararına yönelik şikâyetin reddine ilişkin Karşıyaka İnfaz Hâkimliğinin 26/10/2020 tarihli ve 2020/3458 esas, 2020/3520 karar sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulüne ve anılan kararın kaldırılmasına dair mercii Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/11/2020 tarihli ve 2020/2780 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Dosya kapsamına göre, hükümlünün telefon görüşmesi talebine konu şahıs E. B. hükümlünün gayri resmi eşi ve hükümlünün çocuğu olan S. K. babası olduğu ve çocuğun yüksek yararı yönünden "eşi" ibaresinin yeterli olup resmi nikah şartının bulunmadığı gerekçesiyle merciince itirazın kabulüne karar verilmiş ise de;Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 88. maddesinde yer alan, "(1)Kapalı kurumda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir." şeklindeki ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin "Telefonla görüşme hakkı" başlıklı 74. maddesinde "(1) Kapalı kurumlarda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, dördüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir." şeklinde yer alan açık düzenlemeler karşısında, hükümlülerin telefon ile görüşme yapabileceği şahısların tahdidi olarak sayıldığı, "eş" ibaresinden hükümlünün halihazırda resmi nikah akti ile bağlı olduğu kişi kastedilmekte olduğu, dosya arasında bulunan hükümlüye ait nüfus kayıt örneğine göre Erdi Buğuhan'ın hükümlünün eski eşi olduğu, hükümlünün adı geçen şahsın gayri resmi eşi olduğu yönündeki iddiasının bir an için gerçek olduğunun kabulü halinde dahi bu durumun hukuk sistemince korunmayacağı ve eşi olarak kabul edilerek hükümlü ile telefonla görüşme hakkı tanınamayacağı gözetilmeden, merciince itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 08/03/2021 gün ve 94660652-105-35-938-2021-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/11/2020 tarihli ve 2020/2780 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 22/09/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu