Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/9889 E.  ,  2021/12070 K.ZAMANIŞIMIATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (6136) Madde 15
"İçtihat Metni"Kasten yaralama ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet etme suçlarından sanık T. G. 6136 sayılı Kanun'un 15/1, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/1, 86/3-e, 29/1 ve 52. maddeleri gereğince 1 yıl 1 ay 15 gün hapis, 6 ay hapis ve 750,00 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına dair Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 18.02.2010 tarihli ve 2006/209 Esas, 2010/53 Karar sayılı kararının 31.03.2010 tarihinde kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde 05.03.2015 tarihinde işlediği kasıtlı suçtan mahkum edildiğinin ihbar edilmesi üzerine hükmün açıklanmasına, sanığın 6136 sayılı Kanun'un 15/1, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/1, 86/3-e, 29/1 ve 52. maddeleri uyarınca 1 yıl 1 ay 15 gün hapis, 6 ay hapis ve 750,00 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına dair Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 07.07.2020 tarihli ve 2020/192 Esas, 2020/190 Karar sayılı kararlarına karşı Adalet Bakanlığının 17.03.2021 tarihli ve 2020/18714 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15.04.2021 tarihli ve 2021/42147 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi. Mezkur ihbarnamede; Dosya kapsamına göre, sanığın eylemine uyan suçlar için kanunda öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre olağan dava zamanaşımının aynı Kanun’un 66/1-e maddesi gereğince 8 yıl olacağı, zamanaşımını kesen son işlem olan sanığın mahkeme huzurundaki savunmasının alındığı 20.06.2006 tarihinden, açıklanması geri bırakılan hükmün açıklandığı 07.07.2020 tarihine kadar geçen süreden, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştiği 31.03.2010 tarihi ile denetim süresi içerisindeki suçun işlendiği 05.03.2015 tarihi arasında geçen durma süresi mahsup edildiğinde, geriye kalan 9 yıl 1 ay 13 günlük süre boyunca zamanaşımı süresi işlemek suretiyle 8 yıllık asli dava zamanaşımı süresinin gerçekleşmiş olduğu anlaşıldığından, zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkûmiyet kararı verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince anılan kararların bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanığın üzerine atılı suçları 14.01.2006 tarihinde işlediği, 20.06.2006 günü mahkemesince savunmasının alındığı, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın da 18.02.2010 tarihinde verilip 31.03.2010 tarihinde kesinleştiği, sanığın 05.03.2015 tarihinde yeniden suç işlediği, zamanaşımını kesen sanığın savunmasının alındığı 20.06.2006 günü işlemeye başlayan sürenin 5271 sayılı Kanun'un 231/8-son cümlesi gereğince 31.03.2010 ilâ 05.03.2015 tarihleri arasında durduğu, deneme süresinde işlenen suç tarihi olan 05.03.2015 tarihinden itibaren zamanaşımının yeniden işlediği anlaşılmakla; 20.06.2006 tarihinden itibaren durma süresi de gözetildiğinde hükmün açıklandığı 07.07.2020 tarihine kadar 24.05.2019 tarihinde 5237 sayılı Kanun'un 66/1-e maddesi gereğince 8 yıllık asli dava zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilmesi gerekmiştir. Bu nedenle, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; sanık hakkında kasten yaralama ve 6136 sayılı Kanun’a aykırılık suçlarından Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 07.07.2020 tarihli ve 2020/192 Esas, 2020/190 Karar sayılı kararlarının 5271 sayılı CMK'nin 309/4. maddesinin (d) bendi gereğince kanun yararına BOZULMASINA ve gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle sanık hakkında açılan kamu davalarının 5271 sayılı CMK'nin 223/8. maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 13.09.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu