Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/7838 E.  ,  2021/13593 K.25/06/2020 TARIHINDEN EVVEL KESINLEŞMIŞ KARARLARDA BASIT YARGILAMA USULÜ UYGULANAMAZ. KALDI KI 14/07/2021 TARIHLI DEĞIŞIKLIK ILE DURUŞMA GÜNÜ BELIRLENDIKTEN SONRA BASIT YARGILAMA ZATEN UYGULANMAZ.TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 86TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 62TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 29
"İçtihat Metni"Basit yaralama suçundan sanık S. A. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 29 ve 62. maddeleri uyarınca 1 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetime tâbi tutulmasına dair Bursa 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 01.11.2011 tarihli ve 2010/1085 Esas, 2011/1843 Karar sayılı kararının 01.12.2011 tarihinde kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde 27.09.2014 tarihinde işlediği kasıtlı suçtan mahkûm olduğunun ihbar edilmesi üzerine, 5271 sayılı Kanun'un 231/11. maddesi gereğince hükmün açıklanmasına ve sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 29 ve 62. maddeleri uyarınca 1 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Bursa 16. Asliye Ceza Mahkemesinin 20.02.2020 tarihli ve 2018/477 Esas, 2020/245 Karar sayılı kararı üzerine, 5271 sayılı Kanun'un geçici 5. maddesinin d bendinde yer alan "kovuşturma usulüne geçilmiş" ibaresinin aynı bentte yer alan basit yargılama usulü yönünden Anayasa'ya aykırı olduğundan bahisle iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 25.06.2020 tarihli ve 2020/16 Esas, 2020/33 Karar sayılı kararını müteakip, söz konusu iptal kararı üzerine oluşan yeni duruma göre lehe olan hükümlerin uygulanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan uyarlama talebinin reddine dair Bursa 16. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.09.2020 tarihli ve 2018/477 Esas, 2020/245 Karar sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına ilişkin mercii Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.10.2020 tarihli ve 2020/716 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 16.02.2021 tarihli ve 2020/18963 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11.03.2021 tarihli ve 2021/25627 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi. Mezkur ihbarnamede;5271 sayılı Kanun'un 251. maddesinde yer alan "Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir" ve anılan Kanun'un geçici 5. maddesinde yer alan "(1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla; ...c) 250 nci maddede düzenlenen seri muhakeme usulü ile 251 ve 252 nci maddelerde düzenlenen basit yargılama usulüne ilişkin hükümler, 1.1.2020 tarihinden itibaren uygulanır. d) 1.1.2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü uygulanmaz" şeklindeki düzenlemeler ile, Anayasa Mahkemesinin 25.06.2020 tarihli ve 2020/16 Esas, 2020/33 sayılı kararı ile geçici 5. maddenin d bendinde yer alan “…kovuşturma evresine geçilmiş,…” ibaresinin aynı bentte yer alan “…basit yargılama usulü…” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde,
Esas No : 2021/7838 Karar No : 2021/13593Tebliğname No : KYB - 2021/25627
Somut dosya kapsamında, sanığın mahkumiyetine konu suçun, 5271 sayılı Kanun'un 251. maddesi gereğince basit yargılama usulüne tabi olduğu, hükmün açıklanmasına ve mahkumiyete dair kararın 20.02.2020 tarihinde verildiği, Anayasa Mahkemesinin 25.06.2020 tarihli ve 2020/16 Esas, 2020/33 sayılı kararının 19.08.2020 tarihli ve 31218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 1982 Anayasasının 153/5. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının geriye yürümeyeceği, anılan kararın kovuşturma evresinin ise iptal kararı yürürlüğe girmeden sona erdiği ve mahkemesince karar verildiği,Diğer yandan 5271 sayılı ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/11-1. cümlesinde yer alan, "Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar." şeklindeki düzenleme dikkate alındığında, mahkemenin hükmü olduğu gibi açıklamak zorunda olduğu, basit yargılama usulünün uygulanmasının bir zorunluluk olmadığı ve tamamen hakimin takdir hakkına ilişkin olduğu, kaldı ki, 5271 sayılı Kanun'un 251/6. maddesinde yer alan, "Mahkemece gerekli görülmesi hâlinde bu madde uyarınca hüküm verilinceye kadar her aşamada duruşma açmak suretiyle genel hükümler uyarınca yargılamaya devam edilebilir." şeklindeki düzenlemenin de basit yargılama usulünün uygulanmasının tamamen hakimin takdir hakkına ilişkin bir konu olduğunu teyit ettiği,Ayrıca anılan Kanun'un Geçici 5. maddesinin 1/d bendinde yer alan, "1.1.2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü uygulanmaz" şeklindeki düzenlemenin, "kovuşturma evresine geçilmiş" ibaresi aynı bentte yer alan “…basit yargılama usulü…” yönünden Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ise de, anılan cümlede yer alan "hükme bağlanmış" ibaresinin hükmün açıklandığı tarih itibarıyla iptal edilmediği, Anayasa mahkemesinin iptal kararından önce hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin dosyalarda yargılamanın sona erdirilerek esasen hüküm kurulduğu, ancak kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı da nazara alındığında, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe girmesinde önce hükme bağlanmış bir kararın mahkemesince olduğu gibi açıklanmasında zorunluluk olduğu hususları da birlikte değerlendirildiğinde,Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlük tarihinden önce verilmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların deneme süresi içerisinde işlenen kasıtlı bir suçtan dolayı yine Anayasa Mahkemesinin 25.06.2020 tarihli iptal kararının yürürlük tarihinden önce hükmün açıklanması sırasında basit yargılama usulünün uygulanamayacağı gözetilmeden, itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.Gereği görüşülüp düşünüldü:
Esas No : 2021/7838 Karar No : 2021/13593Tebliğname No : KYB - 2021/25627
TÜRK MİLLETİ ADINA
Bursa 16. Asliye Ceza Mahkemesinin 20.02.2020 tarihli ve 2018/477 Esas, 2020/245 Karar sayılı kararının katılana tebliğ edildiğine dair tebligat parçasına dosyada rastlanılmamış ise de bu eksikliğin mahallinde giderilmesi mümkün görülerek yapılan incelemede; 14.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK’nin 251. maddesinin 1. fıkrasına 7331 sayılı Kanun ile “175 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca duruşma günü belirlendikten sonra basit yargılama usulü uygulanmaz.” şeklindeki cümle eklenmiştir. Böylece, incelenen dosyada 5271 sayılı CMK’nin 251. maddesine göre basit yargılama usulüne tabi olan kasten basit yaralama suçundan mahkemece duruşma günü belirlenerek yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında hükmün açıklanması suretiyle verilen hapis cezasının istinaf edilmeden kesinleşmiş olması nedeniyle bu aşamada artık basit yargılama usulünün uygulanma imkanı bulunmadığından uyarlama talebinin reddine dair karara vaki itirazın kabulüne dair mercii kararında isabet görülmemiştir. Bu nedenle, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.10.2020 tarihli ve 2020/716 Değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309/4. maddesi gereğince KANUN YARARINA BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 25.10.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu