Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/7827 E.  ,  2021/11203 K.TUTUKLU TAHLIYE EDILSE DE DISIPLIN CEZASINA KARŞI ŞIKAYET ÜZERINE BIR KARAR VERILMELICEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) HÜCREYE KOYMA
"İçtihat Metni"Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan M. Y. ve A. E. suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret ve benzeri eşyayı kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek eylemleri sebebiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/3-k maddesi uyarınca 12 gün hücre cezası ile cezalandırılmalarına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 21/02/2020 tarihli ve 2020/475 sayılı kararına karşı yapılan şikâyet hakkında hükümlülerin tahliye olmaları sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına ilişkin Silivri 2. İnfaz Hâkimliğinin 11/03/2020 tarihli ve 2020/1623 esas, 2020/2016 karar sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair mercii Silivri Ağır Ceza Mahkemesinin 27/03/2020 tarihli ve 2020/961 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Benzer bir olaya ilişkin olarak Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 23/10/2018 tarihli ve 2017/2089 esas ve 2018/4308 karar sayılı ilamında da "...tahliye edilen tutuklunun yeniden ceza infaz kurumuna alınabileceği bu nedenle şikayetin reddi kararına karşı yapılan itiraza ilişkin dosyanın çözüme kavuşturulması gerektiği..." şeklinde belirtildiği üzere, tutukluların almış olduğu disiplin cezasına karşı yaptığı şikayet hakkında tutukluların tahliye olmaları sebebiyle verilen karar verilmesine yer olmadığına dair karara karşı itiraz kanun yoluna başvurulması üzerine, mercii Silivri Ağır Ceza Mahkemesince itirazın reddine karar verilmiş ise de, tahliye edilen tutukluların yeniden ceza infaz kurumuna alınabileceği bu nedenle şikayete ilişkin uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması gerektiği cihetle, anılan Kanun'da düzenlenmeyen bir hüküm biçimi olan karar verilmesine yer olmadığı şeklinde hüküm kurulamayacağı gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 16/02/2021 gün ve 94660652-105-34-8485-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Silivri Ağır Ceza Mahkemesinin 27/03/2020 tarihli ve 2020/961 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 25/06/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi

UYAP Entegrasyonu