Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/6806 E.  ,  2021/12032 K.2. SUÇ NETICEDENR HAPIS CEZASI DEĞILSE ŞARLA TAHLIYE GERI ALINAMAZCEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) KOŞULLU SALIVERİLME
"İçtihat Metni"Çocuğu cinsel istismar suçundan hükümlü Y. D. hakkında Osmaneli Asliye Ceza Mahkemesinin 15/04/2010 tarihli ve 2009/135 esas, 2010/54 karar sayılı kararı ile verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının infazı sırasında 17/02/2017 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliye edilmesine dair Bilecik 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/03/2017 tarihli ve 2017/33 değişik iş sayılı kararını müteakip, sanığın deneme süresi içerisinde yeniden suç işlediğinden bahisle şartla tahliyesinin geri alınması ile ikinci suçun işlendiği 22/05/2017 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 18/08/2018 tarihleri arasındaki sürenin aynen çektirilmesine dair Osmaneli Asliye Ceza Mahkemesinin 26/02/2019 tarihli ve 2009/135 esas, 2010/54 karar sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinin 20/05/2019 tarihli ve 2019/354 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 14/11/2016 tarihli ve 2016/5358 esas, 2016/3896 karar sayılı ilâmında yer alan"....5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 107. maddesinin 12. fıkrasındaki...düzenlemeler uyarınca koşullu salıverilme kararının geri alınabilmesi için denetim süresi zarfında hükümlünün işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olması gerektiği, somut dosya kapsamına göre hükümlünün deneme süresi içerisinde işlediği kasıtlı suçtan dolayı neticeten adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, dolayısıyla koşullu salıverilme kararının geri alınamayacağı gözetilmeksizin...BOZULMASINA..." şeklindeki açıklamalar nazara alındığında,5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107. maddesinin 12. fıkrasındaki “Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.” ve aynı Kanunun anılan maddesinin 15. fıkrasının (a) bendindeki “Hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilirse, hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi tarafından....” biçimindeki düzenlemeler uyarınca koşullu salıverilme kararının geri alınabilmesi için denetim süresi zarfında hükümlünün işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı "hapis cezasına" mahkum olması gerektiği, somut dosya kapsamına göre ise hükümlünün deneme süresi içerisinde işlediği kasıtlı suçtan dolayı Osmaneli Asliye Ceza Mahkemesinin 23/11/2017 tarihli kararı ile verilen 6 ay hapis cezasının tamamının kamuya yararlı işte çalıştırılma seçenek yaptırımına çevrilmesine karar verildiği, sonuç cezanın hapis cezası olmadığı, bu halde koşullu salıverilme kararının geri alınamayacağı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 07/12/2020 gün ve 94660652-105-11-7406-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinin 20/05/2019 tarihli ve 2019/354 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 10/09/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu