Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/23616 E.  ,  2021/18104 K.ACM'DE YAPILAN YARGILAMALARDA VE YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ HALİNDE BASİT YARGILAMAY USULÜ UYGULANMAYACAĞINDAN YAPTIĞIMIZ KYB TALEBİNİN KABULÜNE DAİR TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) KASTEN YARALAMA
"İçtihat Metni"Kasten yaralama suçundan suça sürüklenen çocuk F. Ö. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/2, 86/3-e, 35/2, 31/3, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17/11/2020 tarihli ve 2019/419 esas, 2020/263 sayılı karanına karşı yapılan itirazın basit yargılama usulü yönünden değerlendirme yapılması gerektiği gerekçesiyle kabulüne ve anılan kararın kaldırılmasına ilişkin Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/12/2020 tarihli ve 2020/1421 değişik iş sayılı kararına karşı, Adalet Bakanlığı'nın 13/04/2021 gün ve 94660652-105-68-1716-2021-Kyb sayılı yazısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10/06/2021 gün ve 2021/53151 sayılı ihbarnamesiyle Dairemize gönderildiği,
MEZKUR İHBARNAMEDE;
Dosya aslının diğer sanık N. O. hakkında verilen beraat hükmü yönünden istinaf incelemesine esas olmak üzere, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş olması nedeniyle onaylı dosya sureti üzerinden yapılan incelemede,5271 sayılı Kanun'un 251. maddesinde, "Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir" şeklindeki, geçici 5. maddesinde yer alan, "(1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla; ...c) 250 nci maddede düzenlenen seri muhakeme usulü ile 251 ve 252 nci maddelerde düzenlenen basit yargılama usulüne ilişkin hükümler, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanır. d) 1/1/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü uygulanmaz" şeklindeki düzenlemeler ile, Anayasa Mahkemesinin 25/06/2020 tarihli ve 2020/16 esas, 2020/33 sayılı kararı ile geçici 5. maddenin d bendinde yer alan “…kovuşturma evresine geçilmiş,…” ibaresinin aynı bentte yer alan “…basit yargılama usulü…” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verildiği,5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 251. maddesinde, "(7) Basit yargılama usulü, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik hâlleri ile soruşturma veya kovuşturma yapılması izne ya da talebe bağlı olan suçlar hakkında uygulanmaz" şeklinde hususlar birlikte değerlendirildiğinde,Dosya kapsamına göre, somut olayda Eskil Asliye Ceza Mahkemesinin 01/10/2019 tarihli ve 2019/83 esas, 2019/134 sayılı kararıyla suça sürüklenen çocuğun eyleminin yağma suçunu oluşturma ihtimalinin bulunduğu ve değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesince yapılması gerektiği gerekçesiyle mahkemelerinin görevsizliğine, dosyanın görevli ve yetkili Aksaray Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini müteakip, dosyanın tevzi edildiği Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda suça sürüklenen çocuğun kasten yaralamaya teşebbüs suçundan cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, ayrıca suç tarihinde suça sürüklenen çocuğun 18 yaşından küçük olduğu nazara alındığında, 5271 sayılı Kanun'un 251. maddesi kapsamında Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamalarda ve yaş küçüklüğü halinde basit yargılama usulünün uygulanamayacağı gözetilmeksizin, itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbar yazısı incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmüş olduğundan KABULÜ ile Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/12/2020 tarihli ve 2020/1421 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi gereğince BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 24/11/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu