Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/12575 E.  ,  2022/2185 K.AILESI TARAFINDAN HÜKÜMLÜYE GÖNDERILEN IÇLIĞIN TESLIM EDILMEMESI HUKUKA UYGUNDUR. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (5320) Geçici Madde 7
"İçtihat Metni"Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Y. E. G.'ün, ailesi tarafından kendisine gönderilen içliğin tarafına teslim edilmemesine dair anılan Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 19/10/2016 tarihli ve 2016/6137 sayılı kararına karşı yapılan şikâyetinin reddine ilişkin Ankara Batı 1. İnfaz Hâkimliğinin 04/11/2019 tarihli ve 2019/3102 Esas, 2019/3191 sayılı kararına yönelik itirazın kabulüne ve Ankara Batı 1. İnfaz Hakimliğinin anılan kararının kaldırılmasına dair mercii Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02/12/2019 tarihli ve 2019/3111 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;1) Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde düzenlenen" (1) Hükümlülerin koğuş, oda ve eklentilerinde birer adet palto, manto ve mont, iki adet ceket veya ceket yerine kullanılabilen hırka, dört adet pantolon ve/veya etek, bayan için iki adet elbise, bir takım eşofman, dört adet gömlek, iki adet kazak, iki takım pijama, bir spor ayakkabısı, bir kışlık ayakkabı, bir iskarpin, üç adet tişört, iki adet kravat, bir adet kemer, gerektiği kadar iç çamaşırı, çorap, bir terlik, havlu ve bir bornoz ile kaşkol, 25/11/1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisâsı Hakkında Kanuna aykırı olmayan bir adet şapka bulundurulmasına izin verilir. (2) Hükümlüler; ceza infaz kurumu dışından getirilmesine izin verilen giyim eşyalarından eskiyenlerini, yenileriyle değiştirebilir." hükmü ile Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 19/10/2016 tarihli ve 2016/6137 sayılı kararının 5. maddesinde yer alan "Kurum kantininde satılan ürünler kesinlikle dışarıdan alınmayacak" hükmü nazara alındığında, hükümlünün ailesi tarafından gönderilen içliğin, anılan ceza infaz kurumu kantininde içlik satıldığından bahisle kendisine teslim edilmemesine dair ceza infaz kurumu uygulamasının mevzuat ve anılan Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının ilgili kararına uygun olduğu, bahsi geçen eşyanın iç çamaşırı olduğu dikkate alındığında personel tarafından yapılacak denetimin sıhhat açısından riskler barındırdığı, aynı zamanda mercii tarafından verilen kararın ceza infaz kurumu düzeninin sağlanmasında sorun teşkil edeceğinin nazara alınmamasında,2) 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu'nun atıfta bulunduğu ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 7/2. maddesi uyarınca uygulanması lazım gelen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 271/2. maddesinde yer alan "İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz ../..
S/2Esas No : 2021/12575 Karar No : 2022/2185Tebliğname No : KYB - 2021/106563
konusu hakkında da karar verir." şeklindeki hükmü karşısında, itirazın kabulü ile itiraz konusu hakkında da bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 18/02/2020 gün ve 94660652-105-06-1868-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yukarıda açıklanan sebeple yerinde görüldüğünden, Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02/12/2019 tarihli ve 2019/3111 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21/03/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu