Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/12374 E.  ,  2022/238 K.INFAZ KURUMU DIŞINDA GEÇEN DENETIMLI SERBESTLIKTE IYI HALLI OLUP OLMAMASININ KOŞULLU SALIVERILMEYE ETKISI OLMADIĞICEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) KOŞULLU SALIVERİLME
"İçtihat Metni"Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma ve suç uydurma suçlarından Eskişehir 1. İnfaz Hakimliğinin 27/10/2020 tarihli ve 2020/681 değişik iş sayılı içtima kararıyla 4 ay 25 gün hapis cezasına hükümlü A. S. cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına dair Bilecik İnfaz Hâkimliğinin 18/11/2020 tarihli ve 2020/2205 Esas, 2020/2204 Karar sayılı kararını müteakip, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'nun 108/4. maddesi uyarınca hükümlünün 19/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere koşullu salıverilmesi talebi üzerine, hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlü hakkında koşullu salıverilme tarihine kadar geçen sürede Covid 19 hastalığı izninde olması nedeniyle iyi hal değerlendirilmesi yapılamadığı ve hükümlünün denetim süresi içerisinde hakaret ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarını işlemesi nedeniyle de iyi halli kabul edilemeyeceğinden bahisle talebin reddine ilişkin Bilecik İnfaz Hâkimliğinin 15/01/2021 tarihli ve 2021/78 dosya, 2021/67 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinin 18/02/2021 tarihli ve 2021/86 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Dosya kapsamına göre, mahkemesince; hükümlü hakkındaki koşullu salıverilme talebinin, salgın nedeniyle denetim süresini izinli olarak geçiren hükümlü hakkında Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce iyi hal değerlendirmesinin yapılamadığının bildirilmesi üzerine, re'sen değerlendirme yapılarak, hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı suç işlediği, bu nedenle iyi halli kabul edilemeyeceğinden bahisle, reddine karar verilmiş ise de;5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A-1 maddesinde, "Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla, açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, hükmün infazına ilişkin işlemleri yapan Cumhuriyet başsavcılığının bulunduğu yer infaz hâkimi tarafından karar verilebilir" şeklinde yer alan,105/A-6. maddesinde, "Hükümlünün; (1) a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne beş gün içinde müracaat etmemesi, b) Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi, c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi, hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine, denetimli serbestlik müdürlüğünün bulunduğu yer infaz hâkimi tarafından karar verilir."
107/1-11. maddesinde, "(1)Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi gerekir. (11)Hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, infaz işlemlerinin yapıldığı yer infaz hâkimliğine verilir. İnfaz hâkimi, bu raporu uygun bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya üzerinden karar verir; raporu uygun bulmadığı takdirde gerekçesini kararında gösterir. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir." şeklinde yer alan düzenleme ile,Hükümlünün koşullu salıverilmesi için mahkum olduğu cezanın infazı sırasında, ceza infaz kurumunda geçirmiş olduğu sürede iyi halli olmasının gerekli ve yeterli olduğu, infaz kurumu dışında denetimli serbestlik tedbiri kapsamında geçen süreçte iyi halli olup olmamanın koşullu salıverilmeye etkisinin olmadığı, nitekim hükümlünün denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uymamakta ısrar etmesi ve diğer hallerde dahi, 5275 sayılı Kanun'un 105/A-6 maddesi gereğince, ancak koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebileceği gözetildiğinde,Mahkum olduğu hapis cezasının infazı sırasında bulunduğu Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün 12/11/2020 tarihli ve 2020/2747 sayılı kararı ile iyi halli olduğu belirlenerek, Bilecik İnfaz Hakimliğinin 18/11/2020 tarihli ve 2020/2205 Esas, 2020/2204 sayılı kararı ile cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilen iyi halli hükümlü hakkındaki, koşullu salıverilmesine yönelik talebin kabulü kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 29/06/2021 gün ve 94660652-105-11-7263-2021-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinin 18/02/2021 tarihli ve 2021/86 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 14/01/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu