Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/12355 E.  ,  2021/14855 K.INFAZ HAKIMLIĞININ YETKISI IŞLEMLERININ YAPILDIĞI YERE GÖRE BELIRLENIR. İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNU (4675) Madde 2TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 52ÇEK KANUNU (5941) Geçici Madde 5
"İçtihat Metni"Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan sanık Ö. D.'in, 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5/1 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 52/2. maddeleri gereğince 64.275,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Konya 5. İcra Ceza Mahkemesinin 18/01/2021 tarihli ve 2020/408 Esas, 2021/44 sayılı kararının 04/02/2021 tarihinde kesinleşmesini müteakip, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza İlamat Masası tarafından anılan kararın infaz edilip edilmeyeceği yönünde karar verilmesi talebinin, infaz işleminin Batman'da yapılmış olması nedeniyle Batman İnfaz Hakimliğinin yetkili olduğu ve yetkili hakimlikten istemde bulunulması gerektiğinden bahisle reddine ilişkin Konya İnfaz Hakimliğinin 16/04/2021 tarihli ve 2021/4392 Esas, 2021/4981 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair mercii Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/04/2021 tarihli ve 2021/505 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106/3. maddesinde yer alan "Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adlî para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek…" şeklindeki,5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5/1. maddesinde yer alan "Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı" ve yine aynı Kanun'un 5/11. maddesinde yer alan "Birinci fıkra uyarınca verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilir" şeklindeki,5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 98/1. maddesinde yer alan, ''...b) Çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa ya da cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülürse, infaz hâkimliğinden, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenir." şeklindeki,4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanun'un 2/7. maddesinde yer alan "İnfaz hâkimliğinin yetkisi, hükmün infazına ilişkin işlemin yapıldığı yere göre belirlenir." şeklindeki düzenlemeler nazara alındığında, ../..
S/2Esas No : 2021/12355 Karar No : 2021/14855Tebliğname No : KYB - 2021/94427
Dosya kapsamına göre, hükümlünün çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan Konya 5. İcra Ceza Mahkemesinin 18/01/2021 tarihli ve 2020/408 Esas, 2021/44 sayılı kararıyla 64.275,00 Türk Lirası adli para cezasına mahkum edildiği ve kararın 04/02/2021 tarihinde kesinleştiği, anılan para cezası ödeme emrinin hükümlüye 23/02/2021 tarihinde tebliğ edildiği, süresinde ödeme yapılmaması nedeniyle Konya Cumhuriyet Başsavcılığı İcra İlamat Masasının 26/03/2021 tarihli ve 2021/3-225 ilamat nolu kararıyla adli para cezasının hapse çevrilmesine karar verildiği,Hükümlünün anılan para cezası ödeme emrinin tebliğ edildiği 23/02/2021 tarihinden sonra, 17/03/2021 tarihinde Manisa 1. İcra Ceza Mahkemesinin 2020/366 Esas, 2020/466 Karar sayılı dosyasında mahkum olduğu 102.775,00 Türk Lirası adli parasının hapse çevrilmesi nedeniyle Batman Açık Ceza İnfaz Kurumuna alındığı, Konya 5. İcra Ceza Mahkemesinin 18/01/2021 tarihli kararıyla mahkum olunan ve hapse çevrilen ilamın infaz dosyasının Konya Cumhuriyet Başsavcılığı İcra İlamat Masası tarafından 26/03/2021 tarihinde Batman Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini müteakip, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunun 2021/4154 nolu ilam dosyasının, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı İcra İlamat Masasının 26/03/2021 tarihli ve 2021/3-225 ilamat nolu dosyasında verilen adli para cezasının hapse çevrilmesine dair kararının hükümlüye tebliğ edilmediği ve anılan kararın kesinleşmediği gerekçesiyle Konya Cumhuriyet Başsavcılığına 02/04/2021 tarihinde iade edildiği,Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza İlamat Masasının 2021/3-225 ilamat nolu dosyasında bu defa, anılan kararın infaz edilip edilmeyeceğine ilişkin 06/04/2021 tarihli talebin Konya İnfaz Hakimliğe gönderilmesi üzerine, hükümlüye ait infaz işleminin Batman'da yapılmış olması nedeniyle Batman İnfaz Hakimliğinin yetkili olduğu ve yetkili hakimlikten istemde bulunulması gerektiğinden bahisle talebin reddine ilişkin Konya İnfaz Hakimliğinin 16/04/2021 tarihli ve 2021/4392 Esas, 2021/4981 sayılı kararı verilmiş ise de;1-Konya Cumhuriyet Başsavcılığı İcra İlamat Masasının 26/03/2021 tarihli ve 2021/3-225 ilamat nolu kararıyla 64.275,00 Türk Lirası adli para cezasının hapse çevrilmesine dair kararın, karar tarihinde ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüye tebliğ edilmesi gerektiği gibi anılan karar kesinleşmeden infaz hakimliğinden ilamın infazına ilişkin talepte bulunulduğu gözetilmeden, itirazın reddine karar verilmesinde,2-Kabule göre de; Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 06/04/2021 tarihinde 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 98/1-b maddesi kapsamında cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceğine ilişkin talepte bulunulduğu, anılan taleple ilgili infaz hakimliklerinin görevli olduğu ve hükmün infazına ilişkin işlemlerin Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldığı anlaşılmakla, talep hakkında esastan ../..
S/3Esas No : 2021/12355 Karar No : 2021/14855Tebliğname No : KYB - 2021/94427
inceleme yapılarak bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, Batman İnfaz Hakimliğinin yetkili olduğu ve yetkili hakimlikten istemde bulunulması gerektiğinden bahisle verilen yetkisizlik kararına karşı yapılan itiraz üzerine talebin kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 12/07/2021 gün ve 94660652-105-42-11867-2021-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/04/2021 tarihli ve 2021/505 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 10/12/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu