Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/11608 E.  ,  2021/13776 K.ERTELİ CEZANIN İNFAZINA İNFAZ HAKİMLİĞİ TARAFINDAN KARAR VERİLİRTÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) KASTEN YARALAMA
"İçtihat Metni"Basit yaralama suçundan sanık C. İ. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/2, 86/3-e ve 62/1. maddeleri uyarınca 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının 5237 sayılı Kanun'un 51/1. maddesi gereğince ertelenmesine ve 1 yıl denetim süresi belirlenmesine dair Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.10.2019 tarihli ve 2019/12 Esas, 2019/856 Karar sayılı kararının 17.12.2019 tarihinde kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde 28.09.2020 tarihinde işlediği kasıtlı suçtan mahkûm edildiğinin ihbar edilmesi üzerine, erteli cezanın aynen infazına ilişkin Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 16.12.2020 tarihli ve 2019/12 Esas, 2019/856 Karar sayılı ek kararına karşı Adalet Bakanlığının 12.07.2021 tarihli ve 2021/7325 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10.09.2021 tarihli ve 2021/91453 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi. Mezkur ihbarnamede;15.04.2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 9. maddesi ile 5237 sayılı Kanun'un 51/7. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine infaz hâkimliğince karar verilmesi gerektiği cihetle, 4675 sayılı İnfaz Hakimliğinin 5/2-2. cümlesi uyarınca karar verilmek üzere talebin infaz hakimliğine gönderilmesi yerine, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.Gereği görüşülüp düşünüldü:
TÜRK MİLLETİ ADINA
14.04.2020 tarihinde kabul edilen 15.04.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 9. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK’nin 51/7. maddesine göre; “Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, infaz hâkiminin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine infaz hâkimliğince karar verilir.” şeklindeki düzenlemeye göre Mahkemece sanık hakkındaki erteli ilamın aynen infazına ek karar ile karar verilmesi isabetsizdir.
Bu nedenle, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 16.12.2020 tarihli ve 2019/12 Esas, 2019/856 Karar sayılı ek kararının 5271 sayılı CMK'nin 309/4. maddesi gereğince KANUN YARARINA BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 01.11.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu