Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/11589 E.  ,  2021/13777 K.ESKI HALE GETIRME VE ISTINAF TALEBININ INCELEME GÖREVI BÖLGE ADILYE MAHKEMESINE AIT TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) KASTEN YARALAMA
"İçtihat Metni"Kasten yaralama suçundan sanık B. A. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/2, 86/3-e ve 29. (2’şer kez) maddeleri gereğince 2 kez 7 ay 15 gün hapis cezası, aynı suçtan sanık Ali Yıldırım’ın TCK’nin 86/2, 86/3-e 29 ve 62. maddeleri gereğince 6 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin Kahramanmaraş 7. Asliye Mahkemesinin 16.11.2020 tarihli ve 2019/544 Esas, 2020/724 Karar sayılı kararlarına karşı Adalet Bakanlığının 04.06.2021 tarihli ve 2021/9333 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.06.2021 tarihli ve 2021/79070 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi. Mezkur ihbarnamede; Dosya kapsamına göre, 1) Sanık B. hakkında 5237 sayılı Kanun'un 86/2 ve 86/3-e maddeleri gereğince hükmolunan 9 ay hapis cezasından, anılan Kanun’un 29. maddesi uyarınca 1/4 oranında indirim yapılmak suretiyle 6 ay 22 gün hapis cezası yerine, 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmedilmek suretiyle fazla ceza tayininde, 2) Sanık Ali hakkında anılan Kanun'un 86/2 ve 86/3-e maddeleri gereğince hükmolunan 9 ay hapis cezasından, anılan Kanun’un 29. maddesi uyarınca 1/4 oranında indirim yapılmak suretiyle 6 ay 22 gün hapis cezası yerine, 7 ay 15 gün hapis cezasına, devamında anılan Kanun'un 62. maddesi uyarınca yapılan 1/2 oranında indirim neticesinde sonuç cezanın 5 ay 18 gün hapis cezası yerine, 6 ay 7 gün hapis cezasına hükmedilmek suretiyle fazla ceza tayininde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince anılan kararların bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı. Gereği görüşülüp düşünüldü:
TÜRK MİLLETİ ADINA
5271 sayılı CMK’nin 309. maddesi uyarınca hâkim veya mahkemece verilip istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümlerde, maddî hukuka veya yargılama hukukuna ilişkin hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini açıklayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirecektir. 
 
Dosya kapsamına göre; katılan sanık Ali Yıldırım müdafiinin 07.01.2021 tarihinde verdiği istinaf süresine ilişkin eski hale getirme talebi ile birlikte hükmün istinaf edilmesi niteliğindeki taleplere yönelik inceleme görevinin, 5271 sayılı CMK’nin 42. maddesine göre Bölge Adliye Mahkemesine ait bulunması karşısında mahkemece verilen kararlar usulüne uygun kesinleşmemiş olup CMK’nin 309. maddesine göre kesinleşmeyen kararlara yönelik kanun yararına bozma yoluna başvurulması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamedeki kanun yararına bozma talebinin REDDİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 01.11.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu