Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/11583 E.  ,  2021/13609 K.BASIT YARGILAMA USULÜ HAKKINDATÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) KASTEN YARALAMA
"İçtihat Metni"Kasten yaralama suçundan sanık M. A., 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/2, 62 ve 52. maddeleri gereğince 2.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesinin 16.02.2021 tarihli ve 2019/627 Esas, 2021/99 Karar sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına ilişkin mercii İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 24.03.2021 tarihli ve 2021/92 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 03.06.2021 tarihli ve 2021/9823 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23.06.2021 tarihli ve 2021/75223 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi. Mezkur ihbarnamede; İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesinin 16/02/2021 tarihli karar duruşmasında delillerin yüz yüze değerlendirilmesi, usul ekonomisi ilkesi, duruşmanın geldiği aşama ve basit yargılama usulünün mahkemenin takdirinde olması hususları gözetilerek takdiren basit yargılama usulünün uygulanmasına yer olmadığına dair karar verilmesini takiben yazılı şekilde hüküm kurulması üzerine, anılan karara karşı sanık müdafii tarafından yapılan itirazın, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda iş bu dava dosyasında basit yargılama usulünün uygulanması hususunda değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunduğundan bahisle kabulüne ilişkin karar verilmiş ise de;5271 sayılı Kanun'un 251. maddesinde yer alan "Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir" ve anılan Kanun'un geçici 5. maddesinde yer alan "(1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla; ...c) 250 nci maddede düzenlenen seri muhakeme usulü ile 251 ve 252 nci maddelerde düzenlenen basit yargılama usulüne ilişkin hükümler, 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanır. d) 01/01/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya
kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü uygulanmaz" şeklindeki düzenlemeler ile, Anayasa Mahkemesinin 25/06/2020 tarihli ve 2020/16 Esas, 2020/33 sayılı Kararı ile geçici 5. maddenin d bendinde yer alan “…kovuşturma evresine geçilmiş,…” ibaresinin aynı bentte yer alan “…basit yargılama usulü…” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, Somut dosya kapsamına göre, öncelikle sanığın mahkumiyetine konu kasten yaralama suçunun, 5271 sayılı Kanunu'nun 251. maddesi gereğince basit yargılama usulüne tabi olduğu, ancak 5271 sayılı Kanun'un 251/1. maddesinde yer alan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, basit yargılama usulünün uygulanmasının bir zorunluluk olmadığı, tamamen "hakimin takdir hakkına ilişkin olduğu", Mahkemesince de takdiren basit yargılama usulünün uygulanmadığı hususunun 16/02/2021 tarihli karar duruşmasında açıkça belirtildiği gözetilmeden, itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı. Gereği görüşülüp düşünüldü:
TÜRK MİLLETİ ADINA
İncelenen dosyada; sanık hakkında kasten basit yaralama suçundan cezalandırılması talebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 27.12.2019 tarihli iddianamesi ile kamu davası açılmıştır. Mahkemece 16.02.2021 tarihli oturumda basit yargılama usulünün uygulanmamasına karar verilerek yapılan yargılama neticesinde sanığın TCK’nin 86/2 ve 62. maddeleri gereğince 2.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. İtiraz üzerine mercii basit yargılama usulü yönünden değerlendirme yapılması gerektiğinden bahisle itirazı kabul etmiştir.Bununla birlikte, 14.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK’nin 251. maddesinin 1. fıkrasına 7331 sayılı Kanun ile “175 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca duruşma günü belirlendikten sonra basit yargılama usulü uygulanmaz.” şeklindeki cümle eklenmiştir. Böylece, incelenen dosyada 5271 sayılı CMK’nin 251. maddesine göre basit yargılama usulüne tabi olan kasten basit yaralama suçundan mahkemece duruşma günü belirlenerek yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında adli para cezası verilmiş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmış olması nedeniyle bu aşamada artık basit yargılama usulünün uygulanma imkanı kalmadığından itirazın kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
Bu nedenlerle, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 24.03.2021 tarihli ve 2021/92 Değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309/4. maddesi gereğince KANUN YARARINA BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 25.10.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu