Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/10256 E.  ,  2021/12929 K.HÜCRE CEZASININ SADECE REDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN AYNI ZAMANDA ONAYLANMASINA KARAR VERİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİCEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) HÜCREYE KOYMA
"İçtihat Metni"İzmir 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan A. Ö., N. D., R. Ş., A. A., M. I., A. Ç. ve M. D., kurum tesis, araç ve gereçlerine zarar vermek eylemleri nedeniyle, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 44/2-a maddesi gereğince 10 gün hücreye koyma cezası ile cezalandırılmalarına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 08/05/2014 tarihli, 2014/305 sayılı kararına yönelik şikayetlerin reddine ve disiplin kurulu başkanlığınca verilen disiplin cezalarının onanmasına ilişkin İzmir 1. İnfaz Hakimliğinin 18/07/2014 tarihli ve 2014/3702 esas, 2014/4223 karar sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair mercii İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/10/2014 tarihli ve 2014/1291 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Dosya kapsamına göre;1- İzmir 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan A. Ö., N. D., R. Ş., A. , M. I., A. Ç. ve M. D. kurum tesis, araç ve gereçlerine zarar vermek eylemleri nedeniyle 10 gün hücreye koyma cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş ise de;Hükümlüler A. Ö. ve N. D. haklarında hücreye koyma cezası verilmesine dayanak olaya ilişkin olarak kamu malına zarar verme suçundan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/43377 soruşturma sayılı dosyası ile soruşturma yapıldığı, hükümlülerin disiplin ceza verme kararına konu eylemi gerçekleştirdiklerine dair kamu davası açmayı gerektirir yeterli delil ve emare bulunmadığından bahisle şüpheliler haklarında 20/05/2014 tarihinde ek kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmiş olması karşısında, hükümlülerin ceza verme kararına konu eylemi gerçekleştirmediği, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde;Hükümlü R. Ş. hakkında hücreye koyma cezası verilmesine dayanak olaya ilişkin olarak kamu malına zarar verme suçundan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/43386 soruşturma sayılı dosyası ile soruşturma yapıldığı, hükümlünün disiplin ceza verme kararına konu eylemi gerçekleştirdiğine dair kamu davası açmayı gerektirir yeterli delil ve emare bulunmadığından bahisle şüpheli hakkında 20/05/2014 tarihinde ek kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmiş olması karşısında, hükümlünün ceza verme kararına konu eylemi gerçekleştirmediği, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde;
Hükümlü A. A. hakkında hücreye koyma cezası verilmesine dayanak olaya ilişkin olarak kamu malına zarar verme suçundan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/43415 soruşturma sayılı dosyası ile soruşturma yapıldığı, hükümlünün disiplin ceza verme kararına konu eylemi gerçekleştirdiğine dair kamu davası açmayı gerektirir yeterli delil ve emare bulunmadığından bahisle şüpheli hakkında 21/05/2014 tarihinde ek kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmiş olması karşısında, hükümlünün ceza verme kararına konu eylemi gerçekleştirmediği, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde;Hükümlü M. I. hakkında hücreye koyma cezası verilmesine dayanak olaya ilişkin olarak kamu malına zarar verme suçundan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/43444 soruşturma sayılı dosyası ile soruşturma yapıldığı, hükümlünün disiplin ceza verme kararına konu eylemi gerçekleştirdiğinre dair kamu davası açmayı gerektirir yeterli delil ve emare bulunmadığından bahisle şüpheli hakkında 20/05/2014 tarihinde ek kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmiş olması karşısında, hükümlünün ceza verme kararına konu eylemi gerçekleştirmediği, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde;Hükümlüler A. Ç. ve M. D. haklarında hücreye koyma cezası verilmesine dayanak olaya ilişkin olarak kamu malına zarar verme suçundan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/43429 soruşturma sayılı dosyası ile soruşturma yapıldığı, hükümlülerin disiplin ceza verme kararına konu eylemi gerçekleştirdiklerine dair kamu davası açmayı gerektirir yeterli delil ve emare bulunmadığından bahisle şüpheliler haklarında 21/05/2014 tarihinde ek kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmiş olması karşısında, hükümlülerin ceza verme kararına konu eylemi gerçekleştirmediği, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde;2-Kabule göre de;4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanununun 6/3. maddesinde yer alan, “İnfaz hakimi, inceleme sonunda şikayeti yerinde görmezse reddine; yerinde görürse, yapılan işlemin iptaline ya da faaliyetin durdurulmasına veya ertelenmesine karar verir.” şeklindeki düzenleme karşısında, hükümlüler tarafından yapılan şikâyetin sadece reddine karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, ayrıca onaylanmasına da karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01/04/2021 gün ve 94660652-105-35-10602-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/10/2014 tarihli ve 2014/1291 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 01/10/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu