Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/10233 E.  ,  2021/12029 K.HÜKÜMLÜ HAKKINDA DİSİPLİH CEZASININ GEÇ İNFAZ EDİLMESİNİN ALEYHE YORUMLANAMAYACAĞICEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) HÜCREYE KOYMA
"İçtihat Metni"6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve kasten öldürme suçlarından Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan S. Ö. cezasının infazı sırasında, ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokmak eylemi sebebiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/3-g maddesi uyarınca 20 gün hücre hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 25/07/2018 tarihli ve 2018/641 sayılı kararının aynı Kanun'un 48/3-a maddesi uyarınca onaylanmasına yönelik Bandırma İnfaz Hâkimliğinin 21/12/2018 tarihli ve 2018/2375 esas, 2018/2311 karar sayılı kararını mütakip, söz konusu 20 gün hücreye koyma cezasının 13/02/2019-05/03/2019 tarihleri arasında infaz edilmesini takiben, hükümlünün disiplin cezasının yasal kaldırma tarihinin (04/03/2020) geri çekilmesi talebinin reddine yönelik Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 12/03/2019 tarihli ve 2019/820 sayılı kararına karşı yapılan şikayetin kabulü ile anılan kararın iptaline ilişkin Bandırma İnfaz Hakimliğinin 03/04/2019 tarihli ve 2019/639 esas, 2019/877 karar sayılı kararı ile ilgili olarak; Dosya kapsamına göre, hükümlünün 04/10/2018 tarihli dilekçesi ile adı geçen Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 25/07/2018 tarihli ve 2018/641 sayılı kararına karşı itiraz etmediğini ve anılan disiplin cezasının onanmasını talep ettiği, Bandırma İnfaz Hâkimliğinin 21/12/2018 tarihli kararı ile bahse konu disiplin cezasının onanmasına karar verildiği ve anılan kararın 03/01/2019 tarihinde kesinleştirildiği, söz konusu disiplin cezasının 13/02/2019-05/03/2019 tarihleri arasında infaz edildiği, hükümlünün disiplin cezasının yasal kaldırma tarihinin geriye çekilmesi talebinde bulunması üzerine, Bandırma İnfaz Hakimliğinin 03/04/2019 tarihli kararı ile söz konusu disiplin cezasının kesinleşme tarihi olan 03/01/2019 tarihinden itibaren infazına başlanmış sayılmasına, 23/01/2019 tarihinde ise tamamlanmış sayılmasına ve bu itibarla yasal kaldırma tarihinin de 23/01/2020 tarihi olması gerektiği cihetle bahse konu iptal kararı verilmiş ise de; hükümlünün anılan disiplin cezasına karşı 30/07/2018 tarihinde şikayet dilekçesi vermesini takiben, söz konusu disiplin cezasına karşı itiraz etmediğini ve cezanın onaylanmasını istediğine ilişkin ilk dilekçesini 04/10/2018 tarihinde vermiş olmasına rağmen disiplin cezasının onanmasına ilişkin kararın ancak
 
21/12/2018 tarihinde verilebildiği, bununla birlikte anılan kararın kesin nitelikte olmasına rağmen itiraza tabi olarak verildiği ve 03/01/2019 tarihinde kesinleştirme işleminin yapıldığı nazara alındığında, Benzer bir olaya ilişkin olarak Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 10/02/2012 tarihli ve 2012/16893 esas, 2012/18285 karar sayılı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 03/07/2013 tarihli ve 2013/19717 esas, 2013/27839 karar sayılı ilâmlarında, hükümlünün disiplin cezasının infazının kendisinden kaynaklanmayan bir kusur nedeniyle gecikmesi hâlinde bu durumun hükümlünün aleyhine yorumlanamayacağı şeklinde belirtilmesi karşısında, hükümlü hakkındaki disiplin cezasının geç infaz edilmesinin aleyhe yorumlanamayacağı, disiplin cezasının yasal kaldırma tarihinin disiplin cezasının onanmasının talep edildiği 04/10/2018 tarihi dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 06/05/2021 gün ve 94660652-105-10-18114-2019-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Bandırma İnfaz Hakimliğinin 03/04/2019 tarihli ve 2019/639 esas, 2019/877 karar sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 10/09/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu