Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/10231 E.  ,  2021/12930 K.KISA SÜRE IÇINDA GERÇEKLEŞEN VE TEK SAYILABILECEK EYLEME ILIŞKIN AYRI AYRI CEZA VERILEMEZCEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) ZİYARETÇİ KABULÜNDEN YOKSUN BIRAKMA
"İçtihat Metni"Silahlı terör örgütüne üye olmak ve muhtelif suçlardan Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan O. G. gereksiz yere marş söylemek veya slogan atmak eyleminden dolayı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 44/2-e ve 48/2. maddeleri uyarınca 1 ay ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma disiplin cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 06/04/2016 tarihli ve 2016/277 sayılı kararına karşı hükümlü tarafından yapılan şikayetin reddi ile disiplin kurulu kararının onanmasına ilişkin Afyonkarahisar İnfaz Hâkimliğinin 22/04/2016 tarihli ve 2016/495 esas, 2016/557 karar sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/04/2016 tarihli ve 2016/393 değişik iş sayılı kararı;Adı geçen hükümlünün kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak eyleminden dolayı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 44/2-j ve 48/2. maddeleri uyarınca 11 gün hücreye koyma disiplin cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 06/04/2016 tarihli ve 2016/274 sayılı kararına karşı hükümlü tarafından yapılan şikayetin reddi ile disiplin kurulu kararının onanmasına ilişkin Afyonkarahisar İnfaz Hâkimliğinin 22/04/2016 tarihli ve 2016/496 esas, 2016/558 karar sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair mercii Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/04/2016 tarihli ve 2016/390 değişik iş sayılı kararı;Anılan hükümlünün sevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak eylemi nedeniyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 43/2-c ve 48/2. maddeleri uyarınca 3 gün hücre hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 05/04/2016 tarihli ve 2016/270 sayılı kararına yönelik şikayetin reddi ile disiplin kurulu kararının onanmasına ilişkin Afyonkarahisar İnfaz Hâkimliğinin 22/04/2016 tarihli ve 2016/494 esas, 2016/556 karar sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/04/2016 tarihli ve 2016/394 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Dosya kapsamına göre, 1) 25/03/2016 tarihinde hükümlünün duruşmaya gitmesi için Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı D-9 nolu koğuştan kahvaltı yaptıkları için çıkmayacağını, kendisi ne zaman isterse o zaman çıkacağını beyan edip akabinde "sizin faşist hükümetiniz, baskıcı devletiniz yeteri kadar zorbalık yapıyor" şeklinde slogan atması ve "sizi buraya gönderenin .., sizin Mahkemenizin.., Devletinizin.., Savcınızın, Cumhurbaşkanınızın..., Başbakanınızın... koyacağız." şeklindeki söylemleri ile hakaret etmesi şeklindeki somut olayla ilgili Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 06/04/2016 tarihli ve 2016/277 sayılı kararı ile 1 ay ziyaretçi kabulünden yoksun bırakılmasına, anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 06/04/2016 tarihli ve 2016/274 sayılı kararı ile 11 gün hücreye koyma cezası ile cezalandırılmasına ve aynı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 05/04/2016 tarihli ve 2016/270 sayılı kararı ile 3 gün hücreye koyma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu disiplin cezalarına yönelik hükümlünün şikayetlerinin reddine karar verilerek disiplin cezalarının kesinleştirildiği anlaşılmakla,
Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 28/11/2016 tarihli ve 2016/4119 esas, 2016/4074 karar sayılı ilâmında belirtildiği üzere, hükümlünün başlangıcı, gelişimi ve sonuçlanması kısa bir süre içinde meydana gelen ve bir bütün halinde tek bir eylem sayılması gereken eylemi ile ilgili ceza infaz kurumunca ayrı ayrı disiplin cezası tesis edilmesinin hukuka aykırı olduğu gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde,2) 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanununun 6/3. maddesinde yer alan, “İnfaz hâkimi, inceleme sonunda şikâyeti yerinde görmezse reddine; yerinde görürse, yapılan işlemin iptaline ya da faaliyetin durdurulmasına veya ertelenmesine karar verir.” şeklindeki düzenleme karşısında, hükümlü tarafından yapılan şikâyetin İnfaz Hâkimliğince sadece reddine karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, ayrıca disiplin kurulu kararının onaylanmasına karar verilmesi sebebiyle, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararların bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01/04/2021 gün ve 94660652-105-03-1347-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/04/2016 tarihli ve 2016/393 değişik iş sayılı, Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/04/2016 tarihli ve 2016/390 değişik iş sayılı, 29/04/2016 tarihli ve 2016/394 değişik iş sayılı kararlarının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 01/10/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu