Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/10209 E.  ,  2021/12769 K.HAGB ESAS BAKIKMINDAN DA INCELENMELIDIRTÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) KASTEN YARALAMA
"İçtihat Metni"Kasten yaralama ve basit tehdit suçlarından sanık E. Ü. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/2, 106/1-2. cümle, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 5.000,00 Türk lirası ve 3.750,00 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinin 29.12.2020 tarihli ve 2018/539 Esas, 2020/497 Karar sayılı kararlarına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 01.02.2021 tarihli ve 2021/76 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 09.04.2021 tarihli ve 2021/7707 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının onaylı sureti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 09.06.2021 tarihli ve 2021/51361 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi. Mezkur ihbarnamede; Dosya aslının, katılan sanık E. K. hakkında hakaret ve kasten yaralama suçları yönünden verilen beraat kararlarının sanık tarafından istinaf edilmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesinde olduğu anlaşıldığından, onaylı dosya sureti üzerinde yapılan incelemede; Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karara karşı yapılan itiraz üzerine, mercii tarafından sadece hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının var olup olmadığına ilişkin olarak ceza miktarı, adlî sicil kaydı ve somut zarar bulunmamasına yönelik sınırlı bir inceleme yapılmış ise de, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 22.01.2013 tarihli ve 2012/534 Esas, 2013/15 sayılı kararı ile itiraz merciinin sadece şeklî olarak değil, hem maddî olay, hem de hukukî yönden inceleme yapabileceği yönündeki kararı nazara alındığında, itiraz mercii İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesince işin esası hakkında da inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı. Gereği görüşülüp düşünüldü: İncelenen dosyada; itiraz mercii hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlara yönelik itirazı sadece şeklen incelemiş ise de, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 22.01.2013 tarih ve 2012/534 Esas, 2013/15 Karar sayılı kararında da belirtildiği üzere, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karara karşı yapılan itiraz üzerine, merciin incelemesini sadece şekli olarak değil, 5271 sayılı CMK’nin 267-271. maddeleri uyarınca hem maddi olay hem de hukuki yönden de incelenmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 01.02.2021 tarihli ve 2021/76 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309/4. maddesi gereğince KANUN YARARINA BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 27.09.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu