Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/10198 E.  ,  2021/12392 K.MAHKEMECE IDARENIN YERINE GEÇILEREK DISIPLIN HÜRCE CEZASININ SÜRESI DEĞIŞTIRILEMEZCEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) HÜCREYE KOYMA
"İçtihat Metni"Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan H. K. ceza infaz kurumunda uyuşturucu madde kullanmak eylemi sebebiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/3-g maddesi uyarınca 20 gün hücre hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 06/12/2019 tarihli ve 2019/1232 sayılı kararının şikayet edilmeksizin kesinleşmesini müteakip, anılan kararın onaylanmasına ilişkin Ceyhan İnfaz Hâkimliğinin 09/03/2020 tarihli ve 2019/1454 esas, 2020/285 karar sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile verilen disiplin cezasının 11 gün hücre hapis cezasına çevrilmesine şeklinde düzeltilerek onanmasına dair mercii Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesinin 03/04/2020 tarihli ve 2020/321 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Dosya kapsamına göre, hükümlü hakkında uygulanan hücre disiplin cezasının itiraz edilmeksizin kesinleşmesini müteakip, söz konusu cezasının onaylanması kararına karşı yapılan itiraz üzerine merciince, "...neden ilgili maddede belirtilen ceza miktarının alt sınırından uzaklaştırılarak en üst hadden verildiğine yönelik gerekçe belirtilmediği anlaşılmakla..." şeklindeki gerekçe ile itirazın kabulü ile anılan infaz hakimliği kararı ile anılan Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 06/12/2019 tarihli ve 2019/1232 sayılı kararının 11 gün hücre hapis cezasına çevrilmesine şeklinde düzeltilerek onanmasına karar verilmiş ise de;5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 48/3-a-c maddesinde yer alan "Disiplin cezalarının infazı; a) Hücreye koyma cezasının infazına, infaz hâkiminin onayı ile başlanır. Hücreye koyma cezasına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak üzere, kesinleşen disiplin cezalarının infazına derhâl başlanır. Birden fazla disiplin cezası verilmiş olması hâlinde, bu cezalar kesinleşme tarihleri sırasına göre ayrı ayrı infaz edilir. Bir cezanın infazı tamamlanmadan diğerinin infazına başlanmaz...c) Hücreye koyma cezasına ilişkin disiplin cezalarının infazından önce ve infazı sırasında hükümlü, hekim tarafından muayene edilir. İlgilinin bu cezaya katlanamayacağı anlaşılırsa cezanın infazı sonraya bırakılır veya hekiminin belirleyeceği aralıklarla infaz edilir. Koşullu salıverilme tarihine kadar hükümlünün iyileşemeyeceğinin tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesi sağlık kurulu raporu ile saptanması hâlinde hücreye koyma cezası infaz edilmez; yerine ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası iki katı süreyle uygulanır. Raporlar infaz dosyasına konulur." şeklindeki düzenlemeler nazara alındığında, 
Hücre disiplin cezalarının, 5275 sayılı Kanun'un 48. maddesinde yapılan düzenleme uyarınca özel onaylama usulüne tabi olduğu, hükümlü-tutuklu tarafından şikayet-itiraz kanun yolu başvurusunda bulunulması halinde, esastan değerlendirmenin İnfaz Hakimliği ve itiraz üzerine mercii tarafından yapılabileceği, belirtilen yollara tevessül edilmemesi durumunda, Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu kararının kesinleşmesini takiben, ilgili kurum tarafından yeniden esas hakkında bir işlem ve faaliyet yapılmaksızın onaylama kararı isteneceği, ama itiraz edilmeksizin kesinleşen hücre disiplin cezalarının kesinleşmesini müteakip, onaylanması öncesinde, hücre cezasının esasına yönelik idare tarafından yeniden tesis edilen bir işlem veyahut faaliyetin bulunmadığı, bu nedenle hücre cezalarının onaylama kararlarına havi dosyalarda, gerek İnfaz Hakimliği gerek mercii tarafından artık tekrar işin esasına girilerek bir karar verilmesinin mümkün olmadığı, itiraz hakkında incelemenin 5275 sayılı Kanun'un 48/3-c maddesi ile sınırlı olarak yapılması gerektiği, bu itibarla hücre cezası verilmiş hükümlü hakkında anılan cezanın uygulanabilirliği açışından hekim raporunun alınıp alınmadığı, alınmış ise sonucuna göre mahkemesince bir değerlendirme yapılıp karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde işin esasına girilmek suretiyle karar verilmesinde,4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu'nun 4. maddesinde, infaz hakimlerinin görevlerinin, ''1. Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kabul edilmeleri, yerleştirilmeleri, barındırılmaları, ısıtılmaları ve giydirilmeleri, beslenmeleri, temizliklerinin sağlanması, bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması amacıyla muayene ve tedavilerinin yaptırılması, dışarıyla ilişkileri, çalıştırılmaları gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.2. Hükümlülerin cezalarının infazı, müşahadeye tâbi tutulmaları, açık cezaevlerine ayrılmaları, izin, sevk, nakil ve tahliyeleri; tutukluların sevk ve tahliyeleri gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.3. Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin cezalarının kanun, veya diğer mevzuat hükümlerine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.4. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kendi yetki alanlarına giren ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki tespitleri ile ilgili olarak düzenleyip intikal ettirdikleri raporları inceleyerek, varsa şikâyet niteliğindeki konular hakkında karar vermek.5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak." olarak sayıldığı,İnfaz Hakimliğince şikayet üzerine verilen kararlar başlıklı 6. maddenin üçüncü fıkrasının "İnfaz hâkimi, inceleme sonunda şikâyeti yerinde görmezse reddine; yerinde görürse, verilen kararın veya yapılan işlemin iptaline ya da faaliyetin durdurulmasına veya ertelenmesine karar verir." şeklinde ve aynı maddenin beşinci fıkrasının "İnfaz hâkiminin kararlarına karşı şikâyetçi veya ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, tebliğden itibaren bir hafta içinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre acele itiraz yoluna gidilebilir." şeklinde olduğu nazara alınarak mevzuat hükümleri hep birlikte değerlendirildiğinde, İnfaz Hakimliğinin görevinin ceza infaz kurumunda yer alan tutuklu ve hükümlülere ilişkin cezaevi idaresinin eylem ve işlemlerinin şikayet yolu ile kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile hukukun genel ilkelerine uygunluğunun denetlenilmesine yönelik olduğu, bu itibarla mahkemece idarenin yerine geçerek disiplin cezasının süresinin değiştirilmesine dair bir karar verilmesinin mümkün bulunmadığı, keza itiraz üzerine merciin inceleme yetkisinin de infaz hakimliğinin yetkisi ile aynı olduğu gözetilmeden, itirazın bu yönden reddi yerine, yazılı şekilde düzeltilerek kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 07/04/2021 gün ve 94660652-105-60-10670-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesinin 03/04/2020 tarihli ve 2020/321 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 17.09.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu