Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/10194 E.  ,  2021/12409 K.HAGB AÇIKLANIRKEN BASIT YARGILAMA UYGULANAMAZ VE CEZASI ERTELENMEMELITÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) KASTEN YARALAMA
"İçtihat Metni"Kasten yaralama suçundan sanık M. A. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 86/3-a, 29/1, ve 62/1. maddeleri uyarınca iki kez 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına dair Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.04.2018 tarihli ve 2018/14 Esas, 2018/382 Karar sayılı kararının 17.05.2018 tarihinde kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde 06.12.2018 tarihinde işlediği kasıtlı bir suçtan mahkum olduğunun ihbar edilmesi üzerine, basit yargılama usulü uygulanmak suretiyle yapılan yargılama sonunda, hükmün açıklanmasına ve sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 86/3-a, 29/1, 62/1 ve 5271 sayılı Kanun’un 251/3. maddeleri gereğince iki kez 1 ay 26 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı Kanun'un 51/1. maddesi gereğince hapis cezalarının ertelenmesine ilişkin Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 18.12.2020 tarihli ve 2020/250 Esas, 2020/459 Karar sayılı kararlarına karşı Adalet Bakanlığının 07.04.2021 tarihli ve 2021/5080 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 09.06.2021 tarihli ve 2021/51348 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi. Mezkur ihbarnamede; 5271 sayılı Kanun'un 231/11. maddesinde yer alan "(11)(Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir." şeklindeki hüküm gereğince, Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.04.2018 tarihli ve 2018/14 Esas, 2018/382 Karar sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının denetim süresi içerisinde sanığın kasten yeni bir suç işlemesi nedeniyle mahkemesince basit yargılama usulü uygulanmak suretiyle açıklanmasına karar verilen hükümde yer alan hapis cezasının, 5237 sayılı Kanun'un 51. maddesi gereğince ertelenmesine karar verilemeyeceği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince anılan kararların bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.
Gereği görüşülüp düşünüldü:
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi uyarınca açıklanması geri bırakılan hükmün, sanığın denetim süresi içinde yeni bir suç işlemesi sebebiyle yeniden ele alınıp hükmün açıklanmasına karar verildiğinde, aynı Kanun'un 231/11. maddesi hükmü uyarınca önceki hükümde değişiklik yapılmadan aynen açıklanması, ancak kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumu değerlendirilerek; cezanın yarısına kadar belirlenecek bir kısmının infaz edilmemesi ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesi veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine dair cezanın bireyselleştirilmesi hükümlerinin tatbik edilebileceği, bunun dışındaki hususlarda hükmün değiştirilemeyeceği gözetilmeden, denetim süresi içerisinde suç işlediği anlaşılan sanık hakkındaki hükmün aynen açıklanması ile yetinilmesi gerekirken, sanık hakkında önceki hükümde olmayan 5271 sayılı CMK’nin 251/3. maddesinin uygulanması ve cezanın ertelenmesi suretiyle CMK'nin 231/11. maddesine muhalefet edilmesi isabetli olmamıştır. Bu nedenle; Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 18.12.2020 tarihli ve 2020/250 Esas, 2020/459 Karar sayılı kararlarının 5271 sayılı CMK'nin 309/4. maddesi gereğince KANUN YARARINA BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 20.09.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu