Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/10193 E.  ,  2021/12020 K.DENETIM SÜRESINDEN SONRA IŞLENEN SUÇA ILIŞKIN ŞARTLA TAHILYE KARARI GERI ALINAMAZ CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) KOŞULLU SALIVERİLME
"İçtihat Metni"Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından hükümlü A. A. cezalarının 6 yıl 34 ay hapis cezası olarak toplanmasına dair Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 12/12/2014 tarihli ve 2014/456 değişik iş sayılı içtima kararının infazı sırasında, hükümlünün 30/03/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şartla tahliyesine ilişkin Amasya 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/08/2016 tarihli ve 2016/228 değişik iş sayılı kararını müteakip, hükümlünün deneme süresi içerisinde Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 26/11/2019 tarihli ve 2019/291 Esas, 2019/844 Karar sayılı kararına konu kasıtlı suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edildiğinin ihbar edilmesi sebebiyle şartla tahliyenin geri alınmasına, ikinci suçun işlendiği 22/09/2018 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 21/08/2020 tarihleri arasındaki sürenin aynen infazına dair Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 02/09/2020 tarihli ve 2019/291 Esas, 2019/844 Karar sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/10/2020 tarihli ve 2020/562 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Hükümlünün ilk kez ceza infaz kurumuna 07/12/2013 tarihinde alındığı ve Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ½ oranında indirim yapılmak suretiyle hazırlanan 2016/3214 sayılı müddetnameye göre hakederek tahliye tarihinin 21/08/2020, koşullu salıverilme tarihinin 30/03/2016 olarak belirlendiği,7242 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki haline göre 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un "Koşullu Salıverilme" üst başlıklı 107. maddesinin konuya ilişkin 6, 12, 13 ve 14. fıkralarının;"(6) Koşullu salıverilen hükümlünün tâbi tutulacağı denetim süresi, yukarıdaki fıkralara göre infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır. Ancak süreli hapislerde hakederek tahliye tarihini geçemez.(12) Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.(13) Koşullu salıverilme kararının geri alınması hâlinde hükümlünün;a) Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren kalan cezasının aynen,
b) (Değişik bend: 25/05/2005-5351 S.K./8.mad) Yükümlülüklerine aykırı davranması hâlinde, bu yükümlülüklere uymama tarihi ile hak ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek koşuluyla takdir edilecek bir sürenin,
Ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra aynı hükmün infazı ile ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.(14) Denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır." şeklinde ve şartla tahliye tarihinden önce 17/08/2016 tarihinde yürürlüğe giren 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen Geçici 6. maddesinin ise "01/07/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104, 105), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, bu Kanun'un;a) 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süre “iki yıl”,b) 107'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçte iki”lik oran “yarısı”olarak uygulanır." şeklinde düzenlendiği,5275 sayılı Yasa'nın 107/6. maddesine göre denetim süresinin ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı olduğu, hükümlünün denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde koşullu salvermenin geri alınacağı, somut olayda hükümlünün ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin 1605 gün olduğu ve 5275 sayılı Yasa'nın 107/6. maddesine göre bu sürenin yarısı olan 802 gün denetim süresinin ise koşullu salıverildiği 30/03/2016 tarihinden sonra 10/06/2018 tarihi itibariyle tamamlamış olduğu anlaşılmakla, benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 24/06/2019 tarihli ve 2018/5945 esas, 2019/3337 karar sayılı ilâmında yer alan "...şartla tahliye edilmesini müteakip, denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlediğinden bahisle şartla tahliye kararının geri alınarak, 02/08/2017 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 22/08/2017 arasındaki sürenin aynen infazına karar verilmiş ise de şartla tahliyenin geri alınmasına neden olan Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/10/2017 tarihli ve 2017/394 Esas, 2017/322 Karar sayılı kararına konu suçun 02/08/2017 tarihinde işlendiği, dolayısıyla denetim süresinde işlenmiş bir suçtan bahsedilemeyeceği cihetle aynen infaz kararı verilemeyeceği gözetilmeden itirazın kabulü yerine reddine dair yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden... KANUN YARARINA BOZULMASINA..." şeklindeki açıklamalar da nazara alındığında, şartla tahliyenin geri alınmasına neden olan 22/09/2018 tarihli suçun, denetim süresinin dolduğu 10/06/2018 tarihinden sonra işlendiği anlaşılmakla, aynen infaz kararı verilemeyeceği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13/04/2021 gün ve 94660652-105-06-20432-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/10/2020 tarihli ve 2020/562 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 10/09/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu