Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/10167 E.  ,  2021/12656 K.ŞARTLA SALIVERILME GÜNÜ SUÇ IŞLEDIĞICEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 105/A
"İçtihat Metni"Uyuşturucu madde bulundurmak suçundan Adana 1. Çocuk Mahkemesinin 24/10/2017 tarihli ve 2017/244 esas, 2017/566 karar sayılı kararıyla 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına hükümlü O. Ö. bu cezasının infazı sırasında, Kozan 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 16/07/2018 tarihli ve 2018/49 değişik iş sayılı kararı ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A maddesi gereğince cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazı ile 17/07/2018 tarihi itibariyle şartla tahliye edilmesini müteakip, deneme süresi içerisinde 17/07/2018 tarihinde kasıtlı olarak suç işlemesi sebebiyle, şartla tahliye kararının geri alınarak ikinci suçun işlendiği 17/07/2018 tarihi ile bihakkın tahliye edileceği 05/02/2019 tarihi arasındaki sürenin aynen infazına dair Adana 1. Çocuk Mahkemesinin 03/03/2020 tarihli ve 2017/244 esas, 2017/566 karar sayılı ek kararı ile ilgili olarak;Somut olayda, infaz dosyası incelendiğinde, hükümlünün Adana 1. Çocuk Mahkemesinin 24/10/2017 tarihli ve 2017/244 esas, 2017/566 karar sayılı kararı ile 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasının infazı için ilk kez ceza infaz kurumuna 18/12/2017 tarihinde alındığı ve Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 18/12/2017 tarihli ve 2017/3021 sayılı müddetnameye göre hakederek tahliye tarihinin 27/01/2019, koşullu salıverilme tarihinin ise 08/07/2018 olarak belirlendiği, Kozan İnfaz Hâkimliğinin 25/12/2017 tarihli kararı ile cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilerek 27/12/2017 tarihi itibariyle tahliye edildiği, Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 16/07/2018 tarihli ve 2018/205 NKL sayılı raporu ile de denetimli serbestlik tedbirine riayet ettiği 17/07/2018 tarihi itibariyle koşullu salıverilmeye hak kazandığının anlaşıldığı,Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının 16/07/2018 tarihli ve 2018/2572 ilamat sayılı talebi üzerine, Kozan İnfaz Hâkimliğinin 16/07/2018 tarihli ve 2018/49 değişik iş sayılı kararı ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 107. maddesi gereğince 17/07/2018 tarihi itibariyle koşullu salıverildiği, Adana 1. Çocuk Mahkemesinin 03/03/2020 tarihli ve 2017/244 esas, 2017/566 karar sayılı kararı ile hükümlünün deneme süresi içerisinde 17/07/2018 tarihinde suç işlediği gerekçesiyle hakkında verilen koşullu salıverilme kararının geri alınmasına, ikinci suçu işlediği 17/07/2018 tarihi ile bihakkın tahliye tarihleri arasındaki sürenin aynen ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verildiği,
Hükümlünün deneme süresinde işlediği iddia edilen İmamoğlu Asliye Ceza Mahkemesinin 25/10/2018 tarihli ve 2018/250 esas, 2018/278 karar sayılı kararına konu suçu 17/07/2018 tarihinde işlediği ve bu tarihin şartla salıverilmesi ile aynı gün olduğu, Kozan 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 16/07/2018 tarihli ve 2018/49 değişik iş sayılı kararının hükümlünün gıyabında verildiği ve bu kararın evvelce denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüye tebliğ edilmesinde zaruret bulunmasına rağmen hiçbir surette tebliğ edilmediği anlaşılmakla, şartla salıverilme kararının geri alınmasına gerekçe gösterilen ikinci suçun işlendiği tarih itibarıyla ortada sanık hakkında verilmiş kesinleşmiş bir şartla salıverme kararının bulunmadığı anlaşıldığından, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 19/04/2021 gün ve 94660652-105-01-14503-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Adana 1. Çocuk Mahkemesinin 03/03/2020 tarihli ve 2017/244 esas, 2017/566 karar sayılı ek kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 22/09/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu