Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2021/10154 E.  ,  2021/12021 K.TARAFSIZ KOĞUŞA GEÇME KURUMUNDA IDARENIN TAKDIR HAKKI VAR TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) ÖRGÜT
"İçtihat Metni"Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan İzmir 1 No.lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Ö. B. terör örgütüyle bağının olmadığını beyan ederek tarafsız koğuşa geçme talebi hakkında, mensup olduğu örgütten ayrıldığına dair kesin kanıya varılamadığından bahisle, terör örgütünden ayrılması konusunda samimiyetinin tasdikinin reddine dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 10/11/2020 tarihli ve 2020/9208 sayılı kararına karşı yapılan şikayetin reddine ilişkin Karşıyaka İnfaz Hakimliğinin 23/11/2020 tarihli ve 2020/3837 Esas, 2020/3896 sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına dair mercii Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 09/12/2020 tarihli ve 2020/3044 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Dosya kapsamına göre, itiraz merciince, hükümlünün örgütle bağının olmadığı, bu nedenle de tarafsız koğuşa ayrılması talebi üzerine, hükümlü hakkında mensup olduğu örgütten ayrılması hususunda samimiyetin tasdikine veya reddine kararının verilebilmesi için, hükümlünün, mevcut ceza infaz kurumu şartları da gözetilmek suretiyle, öncelikle tarafsız koğuşa alınmasını müteakip, durumunun 6 aylık süreler halinde değerlendirilmesinin gerektiği, yapılacak değerlendirmenin sonucuna göre bir karar verilebileceği cihetle, itirazın kabulüne karar verilmiş ise de;Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 6/2-ç maddesinde, "Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması şartı aranır." şeklinde yer alan düzenlemeye nazaran, hükümlünün mensup olduğu örgütten ayrıldığının idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilmesi gerektiği, bu doğrultuda hükümlünün örgütten ayrıldığına ilişkin samimi eylemlerinin yanında, ceza infaz kurumu yetkilileri tarafından yapılacak gözlem ve denetimlerle hükümlünün örgütten ayrıldığına dair yeterli kanaatin de oluşmasının gerektiği, idare tarafından hükümlü hakkında yapılacak işlemler boyunca ise hükümlü hakkında bahsedilen kanaate ulaşılması bakımından hükümlünün bağımsız koğuşa alınarak değerlendirilmesinin zorunluluk arz etmediği gibi, ceza infaz kurumlarına böyle bir yükümlülük yüklenemeyeceği, nitekim 02/07/2020 tarihli dilekçesi ile; FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu mahkeme kararı ile tespit edilerek cezalandırılan hükümlünün, örgüt üyeliğini hiçbir şekilde kabul etmediği ve söz konusu örgüt ile bağının kalmadığını beyan ederek tarafsız koğuşa geçme talebinde bulunduğu, bunun üzerine hükümlünün mevcut durumunun, ilk olarak adı geçen Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulunun 24/07/2020 tarihli ve 2020/5367 sayılı kararı ile 60 gün süre ile gözlemlenerek değerlendirilmesine karar verildiği, belirtilen süre boyunca hükümlünün Kurum görevlileri ile görüştüğü ve gözlemlendiği ancak, hakkında yeterli kanaat elde edilememesi üzerine de örgütten ayrıldığına ilişkin samimiyetinin tasdikinin reddine dair kararın verildiği, söz konusu değerlendirmenin cezanın infazı sırasında idarece yapılan görüşmelere ve gözleme dayanılarak verildiği anlaşılmakla, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 21/04/2021 gün ve 94660652-105-35-1268-2021-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 09/12/2020 tarihli ve 2020/3044 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 10/09/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu