Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2020/4632 E.  ,  2021/9262 K.CEZAEVİ İDARESİNCE İYİ HALLİ OLMADIĞI DÜŞÜNÜLEN HÜKÜMLÜNÜN , SOMUT DENETLENEBİLİR. UYGUN GEREKÇE OLMADIĞI DÜŞÜNÜLSE DE , HÜKÜMLÜNÜN ÖRGÜTTEN AYRILMAYA YÖNELİK EYLEMLERİ OLMADIĞINDAN , SOMUT GÖZLEME DAYANAN KARARIN DOĞRU OLDUĞU.
"İçtihat Metni"Y A R G I T A Y İ L A M I(KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ)
Esas No : 2020/4632 Karar No : 2021/9262Tebliğname No : KYB - 2020/73886
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan D. G.'ün, iyi halli hükümlü olmadığının tespitine dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 21/04/2020 tarihli ve 2020/733 sayılı kararına karşı yapılan şikayetin reddine ilişkin Ankara Batı 2. İnfaz Hakimliğinin 29/04/2020 tarihli ve 2020/1324 esas, 2020/1357 karar sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına dair Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 20/05/2020 tarihli ve 2020/1103 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak; Hükümlünün iyi halli olmadığının tespitine dair adı geçen Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 21/04/2020 tarihli kararına yönelik şikayetin reddine ilişkin Ankara Batı 2. İnfaz Hakimliğinin 29/04/2020 tarihli kararına yönelik itiraz üzerine, merciince; "...cezaevi idaresince somut denetlenebilir ve uygun gerekçelerle kişinin iyi halli olmadığının değerlendirilmesi gerektiği, dosya içerisinde hükümlünün cezaevi kurumu içerisinde herhangi bir eylemine dair bir tespitinin bulunmadığı..." gerekçesiyle, itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına karar verilmiş ise de;Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 6/2-ç maddesinde, "Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması şartı aranır." şeklinde yer alan düzenlemeye nazaran, koşullu salıverilme tarihi 01/05/2021 olan hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılması için mensup olduğu örgütten ayrıldığının idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilmesi gerektiği, nitekim; Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu tarafından, hükümlünün cezasının infazı sırasında, "...örgütten ayrılmasına yönelik çabasının ve girişiminin tespit edilmediği, dışarıda tekrar örgütsel bir faaliyet içerisinde bir eyleme katılması veya aracı olarak yardımda bulunması riskinin devam ettiğinin düşünüldüğü...örgütten ayrıldığını belirtir samimi beyanı bulunmadığı...bu nedenle bağımsız bölümde gözlem ve denetime tabi olmadığı, aynı örgüte bağlı suç grubundan bulunanlarla birlikte barınmaya devam ettiği..." şeklinde değerlendirme yapılarak iyi halli olmadığına dair kararın verildiği, söz konusu değerlendirmenin ../..
S/2Esas No : 2020/4632 Karar No : 2021/9262Tebliğname No : KYB - 2020/73886
cezanın infazı sırasında idarece yapılan gözleme dayanılarak somut olarak ortaya konulduğu gibi, hükümlünün örgüt ile bağlarını kopartmak adına bağımsız koğuşta kalma talebinin de bulunmadığı anlaşılmakla, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 24/07/2020 gün ve 94660652-105-06-9953-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 20/05/2020 tarihli ve 2020/1103 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 27/05/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu