Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2020/4631 E.  ,  2021/8674 K.TÜRKÇE BİLEN DİLEKÇELERİNİ TÜRKÇE YAZAN HÜKÜMLÜLERİN, KÜRTÇE SAVUNMA YAPMALARINA GEREK BULUNMADIĞI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 48CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 43
"İçtihat Metni"Y A R G I T A Y İ L A M I (KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ)
Esas No : 2020/4631 Karar No : 2021/8674Tebliğname No : KYB - 2020/73884
Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak şeklinde gerçekleşen eylemleri nedeniyle, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 43/2-d ve 48/2. maddeleri gereğince, hükümlü F. Ç.'nin 1 gün hücreye koyma disiplin cezası ile, tutuklu R. B.'ın ise 1 ay ziyaretçi kabulünden yoksun bırakılma cezası ile cezalandırılmalarına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 09/03/2020 tarihli ve 2020/576 sayılı kararına karşı yapılan şikayetin reddine ilişkin Şanlıurfa İnfaz Hâkimliğinin 06/04/2020 tarihli ve 2020/1058 esas, 2020/1137 karar sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına dair mercii Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 13/05/2020 tarihli ve 2020/439 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Dosya kapsamına göre, Türkçe bildikleri halde savunmalarını Kürtçe yapmak istediklerini beyan eden adı geçen hükümlü ve tutuklunun iş bu taleplerinin reddine karar verilmesini müteakip, savunmaları alınmaksızın yaptıkları şikayetin reddine dair Şanlıurfa İnfaz Hâkimliğinin 06/04/2020 tarihli kararının, yapılan itiraz üzerine, adı geçenlerin ücretini kendileri karşılamak üzere tercüman vasıtasıyla savunmalarının alınmasını takiben bir karar verilmesi gerektiğinden bahisle merciince kaldırılmasına karar verildiği,5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 202/4. maddesinde "(Ek: 24/1/2013-6411/ 1 md.) Ayrıca sanık; (1) a) İddianamenin anlatılması, b) Esas hakkındaki mütalaanın verilmesi, üzerine sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilir. Bu durumda tercüme hizmetleri, beşinci fıkra uyarınca oluşturulan listeden, sanığın seçeceği tercüman tarafından yerine getirilir. Bu tercümanın giderleri Devlet Hazinesince karşılanmaz. Bu imkân, yargılamanın sürüncemede bırakılması amacına yönelik olarak kötüye kullanılamaz" şeklinde yer alan düzenlemeye nazaran, başka bir dilde, tercüman gideri karşılanmak kaydıyla savunma yapmak mümkün ise de;Hükümlü F. Ç.’nin, silahlı terör örgütüne üye olma, görevi yaptırmamak için direnme, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından hükümlü olarak cezaların infazı için, R. B.'ın ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan .../...
S/2Esas No : 2020/4631 Karar No : 2021/8674Tebliğname No : KYB - 2020/73884
tutuklu olarak adı geçen ceza infaz kurumunda bulundukları sırada, disiplin cezalarına konu eylemi gerçekleştirdikleri, yapılan soruşturma sırasında savunmaları istenilen hükümlü ve tutuklunun, kendilerini açık ve net, iyi bir şekilde ifade eder mahiyetteki Türkçe dilekçelerle Kürtçe savunma yapmak istediklerini belirttikleri, yine benzer şekildeki Türkçe dilekçelerle şikayet yoluna başvurmalarına rağmen bu kez yargılama sırasında Kürtçe savunma yapmak istedikleri ancak, adı geçenlerin hem disiplin soruşturması aşamasında hem de yargılama sırasında Kürtçe dilinde kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri, bu nedenle de Kürtçe savunma yapmak istediklerine dair beyanlarının bulunmadığı anlaşılmakla, haklarında 5271 sayılı Kanun'un 202/4. maddesinin tatbikinin mümkün olmadığı gözetilmeksizin, itirazın reddi yerine yazılı şeklide kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 24/07/2020 gün ve 94660652-105-63-9712-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 13/05/2020 tarihli ve 2020/439 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21/05/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu