Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2020/2653 E.  ,  2021/8664 K.SAĞLIK SEBEBI ILE INFAZIN ERTELENMESININ ILGILI CBS TARAFINDAN DEĞERLENDIRILECEĞI VE KARARA KARŞI MAHKEMESINCE VERILEN KARARIN ITIRAZ YOLUNUN KAPALI OLDUĞU .CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 98
"İçtihat Metni"YARGITAY KARARI (KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ)
Esas No : 2020/2653 Karar No : 2021/8664Tebliğname No : KYB - 2020/45680
Kasten yaralama suçundan İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/03/2019 tarihli ve 2018/415 esas, 2019/159 karar sayılı kararıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü A. N.'ın, hakkındaki cezasının sağlık sebebi ile infazının ertelenmesi talebinin reddine dair İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 09/10/2019 tarihli ve 2019/717 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/10/2019 tarihli ve 2018/415 esas, 2019/159 karar sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile ek kararın kaldırılarak infazın 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 98. maddesi uyarınca ertelenmesine dair İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/11/2019 tarihli ve 2019/1007 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak; Dosya kapsamına göre; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un "hapis cezasının hastalık nedeni ile ertelenmesi" başlıklı 16. maddesinde ''Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir.'' şeklinde yer alan düzenleme dikkate alındığında, hükümlünün hakkındaki cezasının sağlık sebebi ile infazının ertelenmesinin talep edildiği tarihte henüz cezanın infazına başlanmadığı, Cumhuriyet Başsavcılığının talebin reddine dair karardan sonra ise hakkındaki yakalama kararı üzerine İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği, sevk işlemi üzerine savcılık tarafından sağlık sebebiyle infazın ertelenmesi talebinin değerlendirilmesi amacıyla 5275 sayılı Kanun'un 16. maddesinde belirtilen şartların oluşup oluşmadığının tespiti için hükümlünün Adli Tıp Kurumuna sevkinin istenmiş olduğu, hükümlü hakkında düzenlenecek Adli Tıp Raporu doğrultusunda infazın ertelenmesi talebinin değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, itiraz üzerine ek kararın kaldırılarak talebin esası hakkında inceleme yapılmak suretiyle yazılı şekilde karar verilmesinde, Kabule göre; 5275 sayılı Kanun'un 98. maddesinde '' (1) Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa, cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da sonradan yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehinde olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir. ../.. S/2Esas No : 2020/2653 Karar No : 2021/8664Tebliğname No : KYB - 2020/45680
(2) 16 ncı madde gereğince cezasının ertelenmesi isteminin reddi hâlinde de aynı hüküm uygulanır.'' şeklinde yer alan düzenleme dikkate alındığında, hükümlünün hakkındaki cezasının sağlık sebebi ile infazının ertelenmesinin talep edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen karar hakkında hükmü veren Mahkemeden kararın incelenmesi hususunda talepte bulunulabileceği, Mahkemesince verilen karara karşı ise anılan madde kapsamında itiraz yoluna başvurulacağına dair herhangi bir kanuni düzenleme bulunmaması karşısında, itirazın usulden reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, ek kararın kaldırılarak talebin esası hakkında inceleme yapılmak suretiyle yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 02/04/2020 gün ve 94660652-105-35-20276-2019-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/11/2019 tarihli ve 2019/1007 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21/05/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu