Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2020/152 E.  ,  2021/4603 K.DENETİM SÜRESİNDEN SONRA SUÇ İŞLENİRSE ŞARTLA TAHLİYE GERİ ALINMASICEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARIATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (6136) ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN
"İçtihat Metni" 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve silahla tehdit suçlarından Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/08/2015 tarihli ve 2015/130 değişik iş sayılı içtima kararı ile 1 yıl 18 ay hapis cezasına hükümlü Murat Uzun'un, bu cezasının infazı sırasında 06/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliye edilmesine dair Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/11/2016 tarihli ve 2016/211 değişik iş sayılı kararını müteakip, hükümlünün bihakkın tahliye tarihi dolmadan denetim süresi içinde 20/01/2018 tarihinde işlemiş olduğu hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan Akçaabat 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/11/2018 tarihli ve 2018/120 esas, 2018/605 sayılı kararıyla 6 ay hapis ile cezalandırıldığının ve bu kararın 20/02/2019 tarihinde kesinleştiğinin ihbar edilmesi üzerine, şartla tahliyesinin geri alınması ile ikinci suçun işlendiği 20/01/2018 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi arasındaki sürenin aynen infazına dair Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 29/03/2019 tarihli ve 2019/111 değişik iş sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 17/07/2019 tarihli ve 2019/842 değişik iş sayılı kararını kapsayan infaz dosyası incelendi.Hükümlünün Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/08/2015 tarihli ve 2015/130 değişik iş sayılı 1 yıl 18 ay hapis cezasına ilişkin kararın infazı için ilk kez ceza infaz kurumuna 13/08/2015 tarihinde alındığı ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 19/08/2015 tarihli ve 2015/2-1708 sayılı müddetnameye göre hakederek tahliye tarihinin 02/02/2018, koşullu salıverilme tarihinin ise 06/04/2017 olarak belirlendiği,5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un "Koşullu Salıverilme" üst başlıklı 107. maddesinin konuya ilişkin 6, 12, 13 ve 14. fıkralarının;"(6) Koşullu salıverilen hükümlünün tâbi tutulacağı denetim süresi, yukarıdaki fıkralara göre infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır. Ancak süreli hapislerde hakederek tahliye tarihini geçemez..(12) Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.(13) Koşullu salıverilme kararının geri alınması hâlinde hükümlünün;a) Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren kalan cezasının aynen,
b)(Değişik bend: 25/05/2005-5351 S.K./8.mad) Yükümlülüklerine aykırı davranması hâlinde, bu yükümlülüklere uymama tarihi ile hak ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek koşuluyla takdir edilecek bir sürenin,Ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra aynı hükmün infazı ile ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.14) Denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır."  şeklinde ve şartla tahliye tarihinden sonra 17/08/2016 tarihinde yürürlüğe giren 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen Geçici 6. maddesinin ise "1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104, 105), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, bu Kanunun;a) 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süre “iki yıl”,b) 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçte iki”lik oran “yarısı” olarak uygulanır." şeklinde düzenlendiği,Bu düzenlemelere göre, hükümlünün koşullu salıverilme süresinin ve buna bağlı olarak denetim süresinin hükümlü lehine düzenleme getiren 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dikkate alınarak yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunduğu,Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ½ oranında indirim yapılmak suretiyle hazırlanan 08/09/2016 tarihli ve 2015/2-1708 sayılı müddetnamede ise hakederek tahliye tarihinin 02/02/2018, koşullu salıverilme tarihinin 06/11/2016 olarak belirlendiği,Bu haliyle, ceza süresi 1 yıl 18 ay olan hükümlünün yeni hazırlanan müddetnameye göre ceza evinde geçirmesi gereken sürenin 1/2 oran üzerinden 1 yıl 3 ay olduğu, denetim süresinin ise cezaevinde geçirmesi gereken sürenin yarısı olduğu, bu sürenin de 7 ay 15 gün olduğu, hükümlünün şartla tahliyenin geri alınmasına neden olan suçu 20/01/2018 tarihinde işlediği, adı geçen hükümlü hakkında 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ½ oranında indirim yapılmak suretiyle hazırlanan müddetnameye göre hesaplanan şartla tahliye tarihi olan 06/11/2016 tarihine 7 ay 15 günlük denetim süresinin eklenmesi halinde, denetim süresi içinde işlenmiş bir suçtan bahsedilemeyeceği cihetle, koşullu salıverilme kararının geri alınamayacağı                        
 gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 31/12/2019 gün ve 94660652-105-61-19124-2019-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar tarihinden sonra 14.04.2020 tarihinde kabul edilen 15.04.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 48. maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Koşullu salıverilme ile ilgili 107. maddesinde değişiklik yapılmış ise de; kanun yararına bozma, kesinleşen hükümde  verildiği zaman yürürlükte bulunan usul ve maddi hukuka  ilişkin hukuka aykırılıkların giderilmesi ile sınırlı olduğundan, inceleme karar tarihindeki mevzuat hükümlerine göre yapılmış olup; Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden,  Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 17/07/2019 tarihli ve 2019/842 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı  CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 19/03/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu