Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2020/1387 E.  ,  2020/1760 K.TELEFON ARIZALI OLDUĞU İÇİN BAŞLAYAN HÜKÜMLÜNÜN EK SÜRE TALEP EDEBİLECEĞİ HUSUSUNUN MERCİİ İTİRAZ KONUSUNDA DA KARAR VERMESİ GEREKTİĞİİNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNU (4675) Madde 1CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK)
"İçtihat Metni"Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan T. Y. U.'un, kapalı görüşte ziyaret vaktinin dolmasına rağmen görüşe devam etmesi üzerine kendisini uyaran görevlilere saldırgan hareketlerde bulunması sebebiyle 5275 sayılı Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 40/2-e maddesi gereğince 1 ay süreyle bazı etkinliklere katılmaktan alıkonma cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 09/07/2019 tarihli ve 2019/2613 sayılı kararına yönelik şikayetin kabulü ile kurul kararının iptaline ilişkin Silivri 3. İnfaz Hâkimliğinin 22/11/2019 tarihli ve 2019/4577 esas, 2019/6340 sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile infaz hâkimliği kararının kaldırılmasına ilişkin Silivri Ağır Ceza Mahkemesinin 25/12/2019 tarihli ve 2019/3305 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Dosya kapsamına göre;1- 5275 sayılı Kanun’un 83. maddesinde yer alan "(1) Hükümlü, belgelendirilmesi koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından haftada bir kez ve ayrıca kuruma kabullerinde, zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere, ad ve adreslerini bildirdiği en fazla üç kişi tarafından, yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak üzere çalışma saatleri içinde ziyaret edilebilir. (Ek cümle: 24/1/2013-6411/9 md.) Çocuk hükümlüler için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere belirlenir.(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki kimselerin ziyaretine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı olarak izin verilebilir. (3) Görüşler, koşul ve süreleri Adalet Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle kapalı ve açık olmak üzere iki biçimde yaptırılır." şeklindeki ve Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan "Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi sayısı, kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak, kurumca belirlenir. Görüş süresi, yarım saatten az, bir saatten fazla olacak şekilde belirlenemez. Görüş süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işletilir." şeklindeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, ziyaret günlerine ilişkin kurumun ve çalışanların mevcut yapısı da dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması hususunda idarenin bir takdir hakkı bulunduğu ancak takdir hakkının da somut               
 gerekçelere dayanarak kullanılması gerektiği gibi, şayet takdir hakkının kullanılması durumunda bir hakkın özüne dokunulup, o hak fiilen kullanılamaz hale getiriliyor ise orada takdir hakkı kapsamında değerlendirme yapılamayacağı nazara alındığında, savunmanın aksini ispatlayan somut delil bulunmayan dosya kapsamına göre, ilk girdiği görüş odasında telefon arızalı olduğu için yeni bir görüş odasına alınmasıyla görüşmesi fiilen geç başlayan hükümlünün ailesi ile şahsi ilişki kurmak için ek süre talep etmesinin anayasal bir hak olduğu, kendi kusurundan kaynaklanmayan nedenle hükümlünün ailesiyle görüşme süresini kısa tutmasının kendisinden beklenemeyeceğinin gözetilmemesinde;Kabule göre de;2- 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanununun atıfta bulunduğu ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 7/2. maddesi uyarınca uygulanması lazım gelen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 271/2. maddesinde yer alan "(2) İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir." şeklindeki hükme aykırı olarak anılan disiplin cezasına dair de karar verilmesi gerekirken itirazın kabulü ile infaz hakimliğinin itiraz konusu kararının kaldırılması ile yetinilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25/03/2020 gün ve 94660652-105-34-2551-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma tale
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan T. Y. U.'un, kapalı görüşte ziyaret vaktinin dolmasına rağmen görüşe devam etmesi üzerine kendisini uyaran görevlilere saldırgan hareketlerde bulunması sebebiyle 5275 sayılı Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 40/2-e maddesi gereğince 1 ay süreyle bazı etkinliklere katılmaktan alıkonma cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 09/07/2019 tarihli ve 2019/2613 sayılı kararına yönelik şikayetin kabulü ile kurul kararının iptaline ilişkin Silivri 3. İnfaz Hâkimliğinin 22/11/2019 tarihli ve 2019/4577 esas, 2019/6340 sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile infaz hâkimliği kararının kaldırılmasına ilişkin Silivri Ağır Ceza Mahkemesinin 25/12/2019 tarihli ve 2019/3305 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Dosya kapsamına göre;1- 5275 sayılı Kanun’un 83. maddesinde yer alan "(1) Hükümlü, belgelendirilmesi koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından haftada bir kez ve ayrıca kuruma kabullerinde, zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere, ad ve adreslerini bildirdiği en fazla üç kişi tarafından, yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak üzere çalışma saatleri içinde ziyaret edilebilir. (Ek cümle: 24/1/2013-6411/9 md.) Çocuk hükümlüler için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere belirlenir.(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki kimselerin ziyaretine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı olarak izin verilebilir. (3) Görüşler, koşul ve süreleri Adalet Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle kapalı ve açık olmak üzere iki biçimde yaptırılır." şeklindeki ve Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan "Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi sayısı, kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak, kurumca belirlenir. Görüş süresi, yarım saatten az, bir saatten fazla olacak şekilde belirlenemez. Görüş süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işletilir." şeklindeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, ziyaret günlerine ilişkin kurumun ve çalışanların mevcut yapısı da dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması hususunda idarenin bir takdir hakkı bulunduğu ancak takdir hakkının da somut               
 gerekçelere dayanarak kullanılması gerektiği gibi, şayet takdir hakkının kullanılması durumunda bir hakkın özüne dokunulup, o hak fiilen kullanılamaz hale getiriliyor ise orada takdir hakkı kapsamında değerlendirme yapılamayacağı nazara alındığında, savunmanın aksini ispatlayan somut delil bulunmayan dosya kapsamına göre, ilk girdiği görüş odasında telefon arızalı olduğu için yeni bir görüş odasına alınmasıyla görüşmesi fiilen geç başlayan hükümlünün ailesi ile şahsi ilişki kurmak için ek süre talep etmesinin anayasal bir hak olduğu, kendi kusurundan kaynaklanmayan nedenle hükümlünün ailesiyle görüşme süresini kısa tutmasının kendisinden beklenemeyeceğinin gözetilmemesinde;Kabule göre de;2- 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanununun atıfta bulunduğu ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 7/2. maddesi uyarınca uygulanması lazım gelen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 271/2. maddesinde yer alan "(2) İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir." şeklindeki hükme aykırı olarak anılan disiplin cezasına dair de karar verilmesi gerekirken itirazın kabulü ile infaz hakimliğinin itiraz konusu kararının kaldırılması ile yetinilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25/03/2020 gün ve 94660652-105-34-2551-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Silivri Ağır Ceza Mahkemesinin 25/12/2019 tarihli ve 2019/3305 değişik iş sayılı Kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 07/09/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.
bine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Silivri Ağır Ceza Mahkemesinin 25/12/2019 tarihli ve 2019/3305 değişik iş sayılı Kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 07/09/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu