Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2019/3836 E.  ,  2021/7029 K.CİZRE DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 22/11/2018 TARİHLİ YAZISI İLE KAPALIYA İADE TALEP EDİLDİKTEN SONRA HÜKÜMLÜNÜN DENETİMLİ SERBESTLİKTEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİNİ BİLEMEYECEĞİ. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 105/A
"İçtihat Metni"Cinsel saldırı suçundan Denizli 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/04/2017 tarihli ve 2015/566 esas, 2017/170 sayılı kararı ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükümlü M. A.'ın, cezasının infazı sırasında, hükümlü hakkında 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A maddesi gereğince cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına dair Adıyaman İnfaz Hâkimliği'nin 23/07/2018 tarihli ve 2018/813 esas, 2018/822 sayılı kararını müteakip, sanığın yükümlülüğünü ihlâl ettiğinden bahisle 5275 sayılı Kanun'un 105/A-6/-b maddesi uyarınca kapalı ceza infaz kurumuna iadesine ilişkin Cizre İnfaz Hâkimliğinin bila tarihli ve 2019/60 değişik iş sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair mercii Cizre Ağır Ceza Mahkemesinin 03/05/2019 tarihli ve 2019 497 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Dosya kapsamına göre, hükümlünün imza yükümlülüğünü ihlal etmesi sebebiyle uyarıldığı, uyarı yazısının 17/08/2018'de hükümlüye tebliğ edildiği, Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 22/11/2018 tarihli yazısı ile hükümlünün uyarıya rağmen 15/11/2018 tarihinde seminere katılmadığından bahisle ikinci ihlalde bulunduğu gerekçesi ile dosya kapatılmaksızın İnfaz Hâkimliğinden karar aldırılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, Cizre 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 16/01/2019 tarih ve 2018/180 D. İş sayılı kararı ile hükümlünün mazereti kabul edilerek denetimli serbestliğin devamına karar verildiği, itiraz edilmemesi üzerine mahkemece dosyanın 08/02/2019 tarihinde Savcılığa, 11/02/2019 tarihinde ise denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderildiği, Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 28/02/2019 tarihli yazısı ile dosyanın İnfaz Hâkimliğinde bulunduğu zaman dilimi içerisine denk gelen 03/12/2018 ve 04/02/2019 tarihlerinde hükümlünün ikinci ihlalde bulunduğu belirtilerek dosya yeniden savcılığa gönderildiği ve talep üzerine Cizre 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2019/60 D. İş sayılı kararı ile hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verildiği, itiraz üzerine Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 03/05/2019 tarih ve 2019/497 D. İş sayılı kararı ile itirazın reddine karar verilmiş ise de,Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin "Kaydın kapatılması" başlıklı 47. maddesinde ''(1) Denetimli serbestlik yükümlülüğünün;a) Usulüne uygun tebligata rağmen yerine getirilmesine başlanmaması,b) Uyarılara rağmen ihlal edilmesi,../..S/2Esas No : 2019/3836 Karar No : 2021/7029Tebliğname No : KYB - 2019/111474
c) Mahkeme tarafından kaldırılması,ç) İnfaz edilmesi,halinde kayıt kapatılarak durum Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla mahkemeye bildirilir.(2) Tedbir veya yükümlülüğün infazının tamamlanması ya da yükümlülüğün herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, ilgili kurum ya da kuruluştan yükümlüyle ilgili yapılan işlemlere dair belgelerin gönderilmesi istenir.(3) Denetimli serbestlik kararlarının infazının tamamlanması veya ihlal nedeniyle dosyanın kapatılması yükümlüye tebliğ edilerek ilgili mahkemeye itiraz hakkı olduğu bildirilir.'' şeklinde yer alan düzenleme karşısında, Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 22/11/2018 tarihli yazısı ile kapalıya iade talep edildikten sonra hükümlünün denetimli serbestlikteki yükümlülüklerinin devam edip etmeyeceğini bilemeyeceği, denetimli serbestlik müdürlüğünün dosyayı kapatmadan savcılığa göndererek infazın devamı hususunda hükümlüyü yanıltabileceği, dosyanın karar için infaz hakimliğinde bulunduğu sırada hükümlüden tedbir yükümlülüklerine uyması beklenemeyeceğinden dosya tekrar denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilinceye kadarki süre içerisinde bulunan 03/12/2018 ve 04/02/2019 tarihleri arasında gerçekleştiği iddia edilen ikinci ihlalin, yükümlülük ihlali olarak kabul edilmeyeceği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 11/11/2019 gün ve 94660652-105-73-12807-2019-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Cizre Ağır Ceza Mahkemesinin 03/05/2019 tarihli ve 2019 497 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16/04/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu