Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)


1. Ceza Dairesi 2011/990 E., 2011/3245 K.

1. Ceza Dairesi 2011/990 E., 2011/3245 K.
İNFAZ-4616 BİRKEZ UYGULANIR
"İçtihat Metni"

Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 22/07/2008 tarih ve 2008/9935/40390 sayılı kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay C.Başsavcılığının 14/08/2008 gün ve KYB 2008/164925 sayılı ihbar yazısı ile hükümlü İ... A... hakkında verilen Isparta Ağır Ceza Mahkemesinin 09/04/2008 gün 2008/393 değişik iş sayılı kararın bozulması istemi ile Yargıtay Altıncı Ceza Dairesi Yüksek Başkanlığından talepte bulunmuştur.

Yüksek Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 16/12/2010 tarih ve 2008//21190 Esas, 2010/20784 Karar sayılı ilamı görevsizlik kararı verilerek, infaz dosyası Dairemize tevdii edilmiştir.

TALEBİN KONUSU:

Hükümlü İ... A...'in, Karaman Ağır Ceza Mahkemesinin 25/02/1991 tarih ve 1991/28-27 sayılı içtima kararı ile tespit edilen 36 yıl ağır hapis cezasının infaz edilerek Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesince 13/04/1991 tarihinde 3713 sayılı Yasa gereğince şartla tahliye edildiği, deneme süresi içinde 22/07/1991 tarihinde işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeniyle 765 sayılı TCK 17. maddesi gereğince şartla tahliye kararı geri alınarak 22/07/1991 ile 15/07/2016 tarihleri arasındaki sürenin aynen çektirilmesine karar verildiği, infaza 14/02/1992 tarihinde başlandığı, 4616 sayılı Yasa gereğince 10 yıllık indirim yapılarak 20/12/2006 tarihinde tahliye olduğu, şartla tahliyenin geri alınmasına neden olan müebbet hapis cezasının infazına başlandığı, hükümlü hakkında düzenlenen 08/02/2008 tarihli müddetnamede şartla tahliye tarihi 22/12/2022, hak ederek tahliye tarihinin 20/12/2042 tarihi olarak belirlendiği, müddetnameye hükümlü tarafından yapılan itiraz üzerine Burdur Ağır Ceza Mahkemesinin 08/02/2008 tarihli kararı ile itiraz kabul edilerek bu cezası hakkında da 4616 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.Bu karara yapılan itirazın Isparta Ağır Ceza Mahkemesinin 09/04/2008 tarih ve 2008/393 değişik iş sayılı kararı ile itiraz red edilerek kesinleştiği, kararın Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 05/02/2002 tarih ve 2002/6-43-151 sayılı kararına aykırı olduğu, hükümlünün iki ayrı Müddetname ile iki kez cezasından 10 yıllık indirim yapılmasının yasaya aykırı olduğundan 5271 sayılı Yasanın 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması talep edilmekle infaz dosyası incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

I-Olay:

1-Hükümlü İ... A... muhtelif tarihlerde işlemiş olduğu suçlardan dolayı değişik mahkemelerden almış olduğu cezalar Karaman Ağır Ceza Mahkemesinin 25/02/1991 tarih 1991/28-27 sayılı içtima kararı ile 36 yıl ağır hapis cezası olarak infazına karar verildiği, 3713 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi üzerine, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesince 13/04/1991 tarihinde şartla tahliyesine karar verilmiştir.Hakederek tahliye tarihi 15/07/2016'dır.

2-Hükümlü deneme süresi içinde işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeniyle şartla tahliye geri alınarak, suç tarihinden, bihakkın tahliye tarihine kadar olan sürenin aynen infazına karar verilmiştir.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 19/10/2007 tarihli müddetnameye göre bu cezanın infazına 14/02/1992 tarihinde başlandığı, 4616 sayılı Yasa doğrultusunda çekmesi gereken cezadan 10 yıllık indirim uygulandığı, bihakkın tahliye tarihi 20/12/2006 olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

3-Hükümlünün deneme süresinde işlediği suçlar nedeniyle;

a-Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/06/1993 tarih 1992/49 Esas1993/118 Karar sayılı ilamla içtimaen 36 yıl Ağır hapis cezası,

b-Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesinin 28/11/1995 tarih 1995/313-324 Esas-Karar sayılı ilamı ile müebbet hapis cezası,

c-Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 09/01/1996 tarih 1994/156 Esas, 1996/10 Karar sayılı ilamı ile 15 yıl hapis cezası, 27/03/2006 tarihli ek kararla ise 10 yıl hapis cezası,

d-Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 15/06/1996 tarih 1995/975 Esas, 1996/568 Karar sayılı ilamı ile 9 ay hapis cezası,

e-Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 13/10/1993 tarih 1991/64 Esas, 1993/915 Karar sayılı ilamı ile 3 ay hapis cezası,

f-İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/09/1993 tarih 1992/925 Esas, 1993/606 Karar sayılı ilamı ile 2 yıl 16 ay hapis cezası,

Ek karar ile 1 yıl 6 ay hapis ve 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.Bu cezaları içtima edilerek müebbet hapis cezası olarak infazına karar verilmiştir.

4-Hükümlünün içtimalı bu cezası nedeniyle hakkında 4616 sayılı Yasadan yararlanma talebi üzerine verilen karar yazılı emir yoluyla Dairemize gelmekle, 20/12/2002 tarih, 2002/4768-4839 Esas-Karar sayılı ilamla 4616 sayılı Yasanın uygulanmasına karar verilmiştir.

5-Hükümlünün Burdur C.Başsavcılığınca müebbet hapis cezası nedeniyle düzenlenen 08/02/2008 tarih 2008/469 ilamat sayılı müddetname ile infaza başlama tarihi 20/12/2006 olarak kabul edilip, 4616 sayılı Yasa hükümleri uygulanmaksızın hakederek tahliye tarihi 20/12/2042, şartlı tahliye tarihi ise 20/12/2022 olarak tespit edilmişir.

6-Bu müddetnameye itiraz üzerine Burdur Ağır Ceza Mahkemesinin 20/03/2008 tarih ve 2008/265 sayılı kararı ile itiraz kabul edilerek, hükümlünün müebbet hapis cezasının 647 sayılı Yasanın 19. maddesi gereğince infaz edilmesine, ayrıca 4616 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.Karara karşı C.Savcısı tarafından süresi içinde yapılan itiraz üzerine itirazı inceleyen Isparta Ağır Ceza Mahkemesince 09/04/2008 tarih ve 2008/393 sayılı kararla red edilerek hüküm kesinleşmiştir.

II-Kanun yararına bozma istemine ilişkin uyuşmazlığın kapsamı:

23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen suçlardan dolayı, 4616 sayılı Yasa gereğince yapılacak 10 yıllık indirimin her bir cezadan ayrı ayrımı, yoksa toplam ceza üzerinden yapılacağına ilişkindir.

III-Hukuksal değerlendirme:

22/12/2000 tarihinde yürürlüğe giren 4616 sayılı Yasanın ½ maddesi gereğince müebbet hapis cezasına mahkum olanların çekmeleri gereken toplam cezalarından, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilenlerin, ayrı ayrı tarihte verilmiş olsa bile indirimin toplam ceza üzerinden yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Yargıtay CGK.nun 05/02/2002 tarih ve 2002/6-42-156 Esas-Karar sayılı ilamında ayrıntıları açıklandığı üzere; 4616 sayılı Yasanın ½. Fıkrasından istifade edebilmek için;

a-Suçun 23/04/1999 tarihinden önce işlenmiş olması,

b-Suçun türü itibari ile 4616 sayılı Yasanın 1/5 fıkrası kapsamındaki istisnalar içinde olmaması,

c-Muhtelif suçlardan dolayı cezaların ayrı ayrı tarihlerde verilmiş olsa bile indirimin bir sefere mahsus olmak üzere en fazla 10 yıl olarak yapılması öngörülmüştür.

Bu tespitler doğrultusunda somut olay incelendiğinde; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 10/10/2007 tarihli müddetname ile şartla tahliyenin geri alınması nedeniyle çekmesi gereken cezadan 4616 sayılı Yasa doğrultusunda 10 yıl indirim yapılarak, hak ederek tahliye tarihi belirlenmiştir.

Şartla tahliyenin geri alınmasına neden olan suçlardan dolayı Burdur C.Başsavcılığınca düzenlenen 08/02/2008 tarih ve 2008/469 ilamat sayılı müddetnamesi ile müebbet hapis cezası üzerinden 10 yıl indirim uygulanmamıştır.

Ancak Isparta Ağır Ceza Mahkemesinin itiraza konu kararında hükümlü hakkındaki müebbet hapis cezasının 647 sayılı Yasanın 19. maddesi gereğince infaz edilmesi ve 4616 sayılı Yasanın uygulanmasına karar verilmiştir.Bu karar 4758 sayılı Yasa ile değişik 4616 sayılı Yasa hükümlerine aykırıdır.Bu nedenle Burdur C.Başsavcılığının düzenlediği müddetnameye itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

IV) Sonuç ve karar:

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 4616 sayılı Yasanın ½ maddesi gereğince çekmesi gereken cezadan 10 yıllık indirimin bir sefere mahsus yapılması gerektiğinden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin kabulüne; Burdur Ağır Ceza Mahkemesinin 20/03/2008 gün, 2008/265 değişik iş sayılı kararı usul ve yasaya uygun olmadığından, Burdur C.Başsavcılığının itirazının kabulü yerine Reddine karar verilmesi isabetsiz olduğundan,Isparta Ağır Ceza Mahkemesinin 09/04/2008 tarih ve 2008/393 sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, diğer işlemlerin yerine getirilmesi için dosyanın mahalli mahkemesine TEVDİİNE, 18/05/2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu