Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)


1. Ceza Dairesi 2011/5754 E., 2011/4882 K.

1. Ceza Dairesi 2011/5754 E., 2011/4882 K.
Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan heyetin değiştirilmesi gerektiği, başka bir mahkemenin görevlendirilemeyeceği
"İçtihat Metni"

Öz kardeşini kasten öldürmek suçundan sanık V... A...’ın 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 64/1 maddesi yollamasıyla aynı yasanın 449/1 maddesi gereğince müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, 33. madde gereğince hapislik halinin sona ermesine kadar yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, 40. madde gereğince de tutukta geçen sürelerin cezalarından mahsubuna dair Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın 21/04/2008 tarih ve 2007/109 Esas, 2008/116 karar sayı ile Yargıtay 1.Ceza Dairesinin 29/09/2009 tarihli ve 2008/10004 Esas, 2009/5455 sayılı ilamıyla kesinleşmesini müteakip sanık müdafiince yapılan yargılamanın yenilenmesi talebi üzerine dosyanın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23. maddesi gereğince talebin değerlendirilmesi ve heyet tespiti için dosyanın 12/07/2010 tarihinde Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği,Bakırköy 7.Ağır Ceza Mahkemesi 13/07/2010 tarih ve 2010/1034 d.iş sayılı kararıyla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/3 maddesi gereğince talebin değerlendirilmesi ile heyet tespiti için dosyanın Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinin görevlendirilmesine, mahkeme heyetinin bu şekilde belirlenmesine karar verildiği, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2007/109 Esas, 2008/116 sayılı kesinleşen dosyasının Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilerek yargılamanın yenilenmesi talebinin Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince bakılmasına, heyetin bu şekilde belirlenmesine ilişkin Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13/07/2010 gün ve 2010/1034 değişik iş sayılı kararının Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 11/04/2011 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.04-105-34-1229-2011/4020/8479 sayılı yazılı talepleri doğrultusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi gereğince kanun yararına bozma talebini içeren 24/05/2011 gün ve 2011/169490 sayılı tebliğnamesine bağlı dosya Dairemize gönderilmekle okundu; gereği konuşulup düşünüldü.

T Ü R K M İ L L E T İ ADINA

I) Olay:

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince 21/04/2008 gün ve 2007/109 Esas, 2008/116 sayılı kararı ile Sanık V... A...’ın öz kardeşini kasten öldürmek suçundan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 449/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 29/09/2009 gün ve 2008/10004 Esas, 2009/5455 sayılı ilamıyla kesinleştiği, sanık müdafii tarafından yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulması üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/3 maddesi gereğince talebin değerlendirilmesi amacıyla heyet tespiti için dosyayı Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinin de 13/07/2010 tarih ve 2010/1034 d.iş sayılı kararıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/3 maddesindeki “

“Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev alamaz”

” şeklindeki düzenleme ile aynı Kanun’un 318/1 maddedeki, “

“Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur.Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.”

” şeklindeki düzenlemeler karşısında, ilk kararı veren heyetin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu sebeple adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir heyetin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği hususu gözetilerek başka bir hakimi görevlendirmesi gerekeceği cihetle, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/04/2008 tarihli kararında imzası bulunan Hakim M... T... haricindeki hakimlerin daha önceki yargılamada görev almaması karşısında, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinde adı geçen hakim yerine başka bir hakimi görevlendirmesi yerine, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekir düşüncesiyle dosyanın Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilerek, 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince bakılmasına, heyetin bu şekilde belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

II)Kanun yararına bozma istemine ilişkin uyuşmazlığın kapsamı:

Sanık V... A... hakkında Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince verilip kesinleşmiş mahkumiyet kararına vaki yargılamanın yenilenmesi talebinin heyette karara katılan hakimler dışında hakimlerden oluşan heyetçe mi yoksa Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince mi sonuçlandırılacağına ilişkindir.

III) Hukuksal değerlendirme;

Sanık V... A... hakkında Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/04/2008 tarih ve 2007/109 Esas, 2008/116 karar sayılı kararıyla 765 sayılı Türk Ceza Yasasının 449/1 maddesine aykırılıktan verilen hüküm Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 29/09/2008 tarih ve 2008/10004 Esas, 2009/5455 sayılı ilamıyla onanarak kesinleşmiştir. Sanık müdafiinin yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunması üzerine ilk hükmü veren Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi talebin mahkemelerince

değerlendirilmesinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23. maddesi gereğince uygun olmadığı, talebi değerlendirerek heyeti tespit açısından dosyanın Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdiği, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamanın yenilenmesi talebinin öncelikle kabule uygun olup olmadığı, kabule uygun görülmesi halinde müteakip işlemlerin yerine getirilmesi için sanık hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararına katılan hakimler dışında Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesine katılacak heyeti tespit edip dosyayı Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi gerekirken 13/07/2010 tarih ve 2010/1034 değişik iş sayılı kararıyla Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesince yargılamanın yenilenmesi talebi hakkında adıgeçen mahkemece bakılmasına ve heyetin bu şekilde oluşturulmasına dair kararının usule aykırı olduğu görülmüştür.

Bu nedenlerle Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 13/07/2010 tarih ve 2010/1034 değişik iş sayılı Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince sanık V... A... hakkında verilip kesinleşen 21/04/2008 gün ve 2007/109 Esas, 2008/116 Karar sayılı ilamına dair yargılamanın yenilenmesi talebi hakkında heyetin Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesince oluşturularak bakılmasına ilişkin kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

IV) Sonuç ve karar:

Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi yerinde görüldüğünden, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 13/07/2010 gün ve 2010/1034 d.iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına (TEVDİİNE), 19.07.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu